ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ โอสถสภา

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ โอสถสภา

โอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาปฐพีวิทยา สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ขอแสดงความยินดีในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ โอสถสภาให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาปฐพีวิทยา สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 197 ง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566

TOP