งานวิจัย

งานวิจัยเด่น

งานวิจัยเด่น
Slag Utilization for Agriculture in Thailand
งานวิจัยเด่น
การประเมินศักยภาพ ของพื้นที่และคุณภาพของดิน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและการ จัดการดิน-ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในการปลูกอ้อยพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย
งานวิจัยเด่น
Thammaroongroj, A., Aramrak, S., Chittamart, N., Wisawapipat, W., and Jaroenchasri, R. Effects of potassium chloride on zeta potentials of claysized particles and aggregate stability of a coase-textured soil. Songklanakarin J. Pl. Sci. 6, 4 (2019), 86–96 (
งานวิจัยเด่น
-A study on eects of sugarcane trash retention on soil fertility indicators and ratoon cane yield in Sa Kaeo province. -Study on plant growth promoting rhizobacteria utilization for increasing sugarcane yield and its development for biofertilizer. -Isolat
งานวิจัยเด่น
“Sorption of Dissolved Organic Matter on Clay Mineral Surface” financial supports by The Research Institute of Kasetsart University
งานวิจัยเด่น
Klem, K., Gargallo-Garriga, A., Rattanapichai, W., Oravec, M., Holub, P., Veselá, B., Sardans, J., Peñuelas, J. & Urban, O. (2019). Distinct morphological, physiological and biochemical responses to light quality in barley leaves and roots. Frontiers in p
งานวิจัยเด่น
Wisawapipat, W., and Pongpom, A. Kinetics of Ligand-controlled Release of Zinc in Acid Sulphate Paddy Soils. Pedosphere (accepted)
งานวิจัยเด่น
การประเมินศักยภาพ ของพื้นที่และคุณภาพของดิน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและการจัดการดิน-ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในการปลูกอ้อยพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย แหล่งทุน – สำนักงานคณะกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ ภายใต้การดูแล
งานวิจัยเด่น
Role and effect of Si in Si-rich soil amendments on cassava and sugarcane grown on degraded soils, Northeast -A Study on soil parameters in relevant to cane yield for zoning of sugarcane planted soils situated on the lower part of middle terrace in Dan Khu
งานวิจัยเด่น
Ketrot, D., Suddhiprakarn, A., Kheoruenromne, I., and Singh, B. Phosphorus and cadmium sorption by red soils and fe oxide concentrates from thailand. Thai Journal of Agricultural Science 46 (2013), 109–117.
งานวิจัยเด่น
Characteristics and management of hardpan for cassavas yield improvement in the Northeast -A Study on Soil and Fertilizer Management for Growing Jatropha -A Study on Water Management for Growing Jatropha
งานวิจัยเด่น
การประเมินสถานภาพของธาตุอาหารเสริมและสมดุลของธาตุอาหารในใบมันสำปะหลังด้วยระบบบูรณาการการวินิจฉัยและการแนะนำ (DRIS)
งานวิจัยเด่น
Phun-iam, M., S. Anusontpornperm, S. Thanachitand I. Kheoruenromne. 2018. Yield response of cassava HuayBong 80 variety grown in an OxyaquicPaleustultto cassava starch waste and nitrogen fertilizer. Agriculture and Natural Resources52: 573–580.
TOP