โปรแกรม

โปรแกรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร     25290021100162

ภาษาไทย        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร

ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science Program in Agricultural Chemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม            วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีการเกษตร)

ชื่อย่อ             วท.บ. (เคมีการเกษตร)

ชื่อเต็ม            Bachelor of Science (Agricultural Chemistry)

ชื่อย่อ             B.S.  (Agricultural Chemistry)

วิชาเอก 

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

TOP