ข่าวล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช

ขอแสดงความยินดีกับ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช

โอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิจัยและพัฒนาการเกษตร) คณะเกษตร กำแพงแสน

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ โอสถสภา

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ โอสถสภา

โอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาปฐพีวิทยา สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนสร้างอาคารปฏิบัติการภาควิชาปฐพีวิทยา

ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนสร้างอาคารปฏิบัติการภาควิชาปฐพีวิทยา

เพื่อให้โอกาสนิสิตและภาควิชาฯ ได้มีห้องปฏิบัติการ เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมการสนับสนุนของท่านยังสามารถนำไปลดย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า!! มาร่วมกันพัฒนาการเกษตรไปด้วยกันนะครับ

ทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์

ทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิชาการอาวุโส ผู้สร้างคุณูปการด้านวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่าง ในการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40

การบริการวิชาการ

1

งานบริการวิชาการ

ให้บริการจัดฝึกอบรม และวิทยากร ให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานทางการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเรียนรู้รวมถึงเพิ่มทักษะด้านดิน น้ำ ปุ๋ย และการจัดการดินเพื่อการผลิตพืช ทั้งรูปแบบการบรรยาย และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) มีการติดตามประเมินผลผู้เรียนในพื้นที่จริง รวมถึงการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่สามารถติดตามประเมินผลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2

งานวิจัย

ให้บริการและคำปรึกษางานวิจัยด้านปฐพีวิทยาแก่บุคคลทั่วไป กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานทางการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การหาแนวทางในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการเกษตร การจัดการดินที่มีปัญหา รวมถึงการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม โดยคณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานปฐพีวิทยาด้านต่างๆ 

 

3

บริการวิเคราะห์ดิน พืช น้ำ ปุ๋ย และวัสดุปรับปรุงดิน

ภาควิชาปฐพีวิทยาให้บริการตรวจวิเคราะห์สมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาของดิน ปริมาณธาตุองค์ประกอบในพืช น้ำ และปุ๋ย และสมบัติด้านต่าง ๆ ของวัสดุปรับปรุงดินพร้อมให้คำแนะนำประกอบผลวิเคราะห์ด้านการจัดการดินและปุ๋ย และการใช้ที่ดินทางการเกษตร โดยดำเนินการภายใต้โครงการบริการวิชาการดิน ปุ๋ย สิ่งแวดล้อมซึ่งการให้บริการมีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และราคาย่อมเยา

คลังความรู้

งานวิจัย

TOP