ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า

ชมรมศิษย์เก่าปฐพีวิทยา-เคมีการเกษตร

ประธานชมรมคนปัจจุบัน : นายศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา 

เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ 

              1     เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิกชมรมศิษย์เก่าปฐพีวิทยา-เคมีการเกษตร

              2     เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร-ติดต่อระหว่างศิษย์เก่า

              3     เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรด้านปฐพีวิทยาและเคมีการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

              4     เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่เกียรติคุณของสมาชิก

              5     เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวิชาการด้านปฐพีวิทยาและเคมีการเกษตร

              6     ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ประวัติ

 • 2533

  นายสัมฤทธิ์ ชัยวรรณคุปต์

  นายสมหมาย สุรกุล
  นายเฉลียว แจ้งไพร
  ดร. สมศักดิ์ วังใน
  นายเล็ก มอญเจริญ
  นายนิยม ไวยรัชพานิช
  Prof. Dr. Hayao Fukui

 • 2535

  นายวิรัตน์ หฤทัยธนาสันต์
  ดร. นันทกร บุญเกิด
 • 2535

  นายวิรัตน์ หฤทัยธนาสันต์
  ดร. นันทกร บุญเกิด
 • 2536

  นายวิโรจน์ หิรัญยูปกรณ์
  นายไชยสิทธิ์ อเนกสัมพันธ์
 • 2537

  นายสุรัช พัฒนาวงศ์ยืนยง
  นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
 • 2538

  นายพิสุทธิ์ วิจารสรณ์
 • 2539

  นายสมศักดิ์ กิตติพงศ์

  นายสมพงษ์ ถีรวงศ์
  นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ
  นายประเสริฐ อนุพันธ์
  ศ.พิเศษ ดร. สมเจตน์ จันทวัฒน์
  ศ. เกียรติคุณ ดร.ปิยะ ดวงพัตรา
  ดร. สมศรี อรุณินท์
  ดร. สำเนา เพชรฉวี
  รศ.ดร. ไพบูลย์ ประพฤติธรรม
  รศ.ดร. อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ
  ดร. ประยงค์ วานิชสุวรรณ

 • 2540

  นายสุรพล เจริญพงศ์
  นายนพพร พิชา
 • 2541

  ศ.ดร. อำนาจ สุวรรณฤทธิ์

  นางพจนีย์ มอญเจริญ
  ศ.ดร. ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา

 • 2542

  นายอรรถ สมร่าง
  นายทวีศักดิ์ ภู่หลำ
 • 2543

  นายรุ่งโรจน์ พึ่งพันธุ์
  ดร. อดิศักดิ์ สัจจพงษ์
 • 2544

  ศ.ดร. ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
  ดร. ชิงชัย จงภักดี
 • 2545

  นายหิรัญ หิรัญประดิษฐ์
  นายประทีป วีระพัฒนนิรันดร์
 • 2546

  รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์
  ดร. ทรงศักดิ์ เกียรติสุข
 • 2547

  ดร. วณี สัมพันธารักษ์
  นายบุญไทย แก้วขันตี
 • 2548

  นายประสาท เกศวพิทักษ์
 • 2549

  ศ.ดร. เอิบ เขียวรื่นรมณ์
 • 2550

  นายบัณฑิต ตันศิริ
  รศ.ดร. ยงยุทธ โอสถสภา
 • 2552

  นายสุรศักดิ์ แสงอร่าม

  นายเจริญพงศ์ พงศ์พนรัตน์
  ผศ.ดร. ชวลิต ฮงประยูร
  นายอิทธิศักดิ์ ชัยญาติ

 • 2553

  นายชนินทร์ บัวประเสริฐ
  ดร. สุริยา สาสนรักกิจ
 • 2554

  รศ.ดร. ธงชัย มาลา
  นายทวีสุข เมฆธวัชชัยกุล
 • 2555

  นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
  นายไพฑูรย์ ติโลกวิชัย
 • 2557

  ผศ.ดร. ประภา กาหยี
  ดร. ปิยะ เฉลิมกลิ่น
 • 2558

  ศ.ดร. นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
  ดร. อัจฉรา นันทกิจ
 • 2559

  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
  ดร. ไพฑูรย์ พลสนะ
 • 2560

  นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
  นายไพฑูรย์ ประภาถะโร
 • 2561

  นายปราโมทย์ ยาใจ
 • 2562

  ศ.บุปผา โตภาคงาม
 • 2563

  ดร.สถาพร ใจอารีย์
 • 2564

  ดร.พิทยากร ลิ่มทอง
  นายธนัท ทรงเมธากฤตย์
 • 2565

  ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง

  นายชนินทร์ สมมณีวรรณ

 • 2566

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู

  รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์

TOP