โปรแกรม

โปรแกรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา

รหัสและชื่อหลักสูตร

                รหัสหลักสูตร       25500021106972

ภาษาไทย              หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม                    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐพีวิทยา)

ชื่อย่อ                     วท.ม. (ปฐพีวิทยา)

วิชาเอก 

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

TOP