คณาจารย์

คณาจารย์

ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์

หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา

0894991954
ผศ.ดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา

รองหัวหน้าภาคปฐพีวิทยา ฝ่ายบริหาร

0615949149
ผศ.ดร.เพชรดา ปินใจ

รองหัวหน้าภาคปฐพีวิทยา ฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ

รศ.ดร.ณัฐพล จิตมาตย์

รองหัวหน้าภาคปฐพีวิทยา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์

รองหัวหน้าภาคปฐพีวิทยา ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.วิทยา จินดาหลวง

รองหัวหน้าภาคปฐพีวิทยา ฝ่ายกิจการนิสิต

TOP