หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร

หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร

01001211ทัศนมิติส่งเสริมการเกษตร

หลักการ แนวคิด การออกแบบ และการผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อการนำเสนอและประยุกต์ในการส่งเสริมการเกษตร

01001212การออกแบบความคิดและจิตวิทยาเพื่อการส่งเสริมการเกษตร

หลักการ ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญ และบทบาท ของการออกแบบความคิด และจิตวิทยาเพื่อการส่งเสริมการเกษตร

01001213พระมหากษัตริย์และผู้นำประเทศกับการพัฒนาภาคการเกษตร

ไม่มีข้อมูล ***ขาดคำอธิบายรายวิชา

01001214การจัดการความรู้และสารสนเทศทางการเกษตร

หลักการจัดการความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ทางการส่งเสริมการเกษตรและระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ทางการส่งเสริมการเกษตร

01001221การสื่อสารและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมการเกษตร

ทฤษฎี หลักการ แนวคิดการสื่อสารและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อวางแผนการสื่อสารได้แก่ การพูด การเขียน การออกแบบข้อความ สื่อ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จิตวิทยา กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การยอมรับนวัตกรรมทางการเกษตร การรู้เท่าทันสื่อ และแนวโน้มงานวิจัยและการสื่อสารในอนาคต

01001222โฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร

ทฤษฎี หลักการ แนวคิดการสื่อสาร การวางแผน การออกแบบและจัดทำ Story board  ความคิดสร้างสรรค์ ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การจัดการตลาดเชิงกิจกรรม (Event) และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมทั้ง กรณีศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินทางธุรกิจเกษตร และการส่งเสริมการเกษตร ภาษาอังกฤษ

01001311การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคการเกษตร

พัฒนาการของระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนในยุคต่างๆ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการพัฒนามนุษย์ของประเทศ ทฤษฎีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ผู้ใหญ่ จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทฤษฎีการสื่อสารและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม กลุ่มและการพัฒนากระบวนการกลุ่ม    ผู้นำและการสร้างภาวะผู้นำ   ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กระบวนการเครื่องมือและการออกแบบกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคการเกษตร การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้ง ศึกษาดูงาน

01001312นวัตวิถีชุมชนเพื่อการส่งเสริมการเกษตร

แนวคิดและทฎษี ความหมายและความสำคัญของแนวคิดเกี่ยวกับนวัตวิถี ชุมชนและหลักการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การบริหารจัดการชุมชน การคิดเชิงสร้างสรรค์ หลักการสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน

01001313การฝึกอบรมเพื่องานส่งเสริมการเกษตร

แนวคิดและหลักการ การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม การเขียนข้อเสนอโครงการ การบริหารและการประเมินผลการฝึกอบรม การอบรมสมัยใหม่ การจัด E-Training เพื่องานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 

01001314ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร

การเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนาต่อทิศทางการพัฒนาการเกษตร นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การวางแผน การออกแบบและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดการโครงการ การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

01001315การส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ

หลักการและแนวคิดทางการส่งเสริม ระบบการส่งเสริมการเกษตร เศรษฐกิจฐานราก ศักยภาพการผลิต เครื่องมือที่ใช้ทางการส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมของประเทศไทย  การเกษตรในประเทศเพื่อนบ้าน CLMV การส่งเสริมการเกษตรในประเทศต่างๆการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรภาคการเกษตร และทิศทางการส่งเสริมการเกษตรในโลกปัจจุบัน

01001316เศรษฐกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ไม่มีข้อมูล ***ขาดคำอธิบายรายวิชา

01001317การพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร

หลักการ ทฤษฎี แนวคิด ความหมายชุมชน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชุมชนท้องถิ่น  วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน การค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน เครื่องมือศึกษาชุมชน  การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาชุมชน เทคนิคและเครื่องมือการเรียนรู้ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

01001318การส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะ

เทคโนโลยีระบบอัจริยะ การใช้เทคโนโลยีอัจริยะเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร  แนวโน้มและทิศทางของการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการส่งเสริมการเกษตรในอนาคต

01001319เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรมการเกษตร

แนวคิดและทฤษฎีนวัตกรรม  เศรษฐนวัตกรรมเกษตร  นวัตกรรมตลาดเกษตร  กลยุทธ์นวัตกรรมเกษตร การออกแบบนวัตกรรมในงานส่งเสริม  กระบวนการนวัตกรรมในงานส่งเสริม แหล่ง/ที่มานวัตกรรมในงานส่งเสริม  การคัดเลือกนวัตกรรมในงานส่งเสริม การค้นหากลยุทธ์สำหรับนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการบริการในงานส่งเสริม การต่อยอดนวัตกรรมในงานส่งเสริม  การค้าและการเผยแพร่นวัตกรรมในงานส่งเสริม  การจัดการคุณค่านวัตกรรมในงานส่งเสริม   การจัดการนวัตกรรมเพื่อสังคมในงานส่งเสริม

01001321การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมการเกษตร

หลักการ แนวคิด อุปกรณ์ และกระบวนการในการถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพ  การตกแต่งภาพ และประยุกต์ใช้เพื่อการส่งเสริมการเกษตร

01001322การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมการเกษตร

หลักการ แนวคิดสื่อดิจิทัล การออกแบบ การผลิต การประยุกต์และบูรณาการสื่อดิจิทัลเพื่อใช้ในการส่งเสริมการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

01001323การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมการเกษตร

หลักการ แนวคิด อุปกรณ์ กระบวนการและเทคนิคในการผลิตรายการวิทยุ และโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล เพื่อการส่งเสริมการเกษตร

01001324เทคนิคการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการนำเสนอผลงานทางเกษตร

การวางแผนในการนำเสนอผลงาน การเขียนบทความและรายงานเพื่อนำเสนอผ่านสื่อดิจิทัล เทคนิคการพูดและนำเสนอผลงาน การผลิตและการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อนำเสนอและถ่ายทอดผลงานทางการเกษตร

01001325อินโฟกราฟิกเพื่อการส่งเสริมการเกษตร

หลักการ แนวคิด การออกแบบ และการผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อการนำเสนอและประยุกต์ในการส่งเสริมการเกษตร

01001399การฝึกงานเฉพาะด้าน

การฝึกงานเฉพาะด้านส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

01001399การฝึกงานเฉพาะด้าน

การฝึกงานเฉพาะด้านส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

01001411ผู้ประกอบการและนวัตกรรมธุรกิจเกษตร

บทบาทและการเป็นผู้ประกอบการ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การวางแผน เทคนิค วิธีการในการทำธุรกิจเกษตรของผู้ที่ประสบความสำเร็จแบบมืออาชีพ

01001412การสร้างแบรนด์บุคคลเพื่อการส่งเสริมการและพัฒนาการเกษตร

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์บุคคล  องค์ประกอบของการสร้างแบรนด์บุคคล กระบวนการสร้างแบรนด์บุคคล การพัฒนาภาพลักษณ์ของบุคคล สื่อสังคมออนไลน์และออฟไลน์ ตลาดสินค้าเกษตร กลยุทธ์การทำตลาดสินค้าเกษตรและพฤติกรรมของผู้ติดตาม การสร้างแบรนด์บุคคลในงานส่งเสริมการเกษตร  การวิเคราะห์แบรนด์บุคคลจากกรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติสร้างแบรน์บุคคลในฐานะผู้ประกอบการสินค้าเกษตร

01001413ความสุขชุมชนเกษตร

แนวคิดความสุขของชุมชน แนวคิดการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตชุมชน แนวคิดการจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน แนวคิดการจัดทำดัชนีชี้วัดความสุขของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการสร้างตัวชี้วัดเพื่อชุมชนเป็นสุข บทบาทและภาวะผู้นำทางการเกษตร

01001414การตลาดเกษตรดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมการเกษตร

ความรู้เกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตร หน้าที่และผู้ทำหน้าที่ในตลาดสินค้าเกษตร ช่องทางการสื่อสารธุรกิจเกษตร สารสนเทศทางการเกษตร ธุรกิจเกษตรบนอินเทอร์เน็ต ชนิดและรูปแบบสื่อโฆษณาธุรกิจเกษตร กฎหมายและจรรยาบรรณในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

01001421สื่อสร้างสรรค์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร

หลักการ แนวคิดสื่อสร้างสรรค์ การออกแบบและการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างแนวคิด ความตระหนักจิตสำนึก การอนุรักษ์ การรณรงค์ และการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร

01001422การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการส่งเสริมการเกษตร

หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในเครื่องมือสื่อสารไร้สาย การเกษตรในรูปแบบออนไลน์  การพัฒนาและการใช้งานแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา การจัดการขอมูล การติดตอกับเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อการส่งเสริมการเกษตร

01001492วิธีวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเกษตร

แนวคิดในการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยทางส่งเสริม การเขียนโคร่งร่างงานวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูล การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล งานสร้างสรรค์และการใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ผลงานวิจัยมีคุณค่าในเชิงวิชาการ

01001496เรื่องเฉพาะทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

เรื่องเฉพาะทางส่งเสริมการเกษตร ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา

01001497สัมมนา

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางทางด้านการสื่อสารและพัฒนาการเกษตร ในระดับปริญญาตรี

01001498ปัญหาพิเศษ

การศึกษาค้นคว้าทางด้านการสื่อสารและพัฒนาการเกษตร ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

01001499การฝึกงานพิเศษ

การฝึกปฏิบัติงานพิเศษด้านส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

01002111วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์

ความสำคัญของการผลิตสัตว์ความสัมพันธ์กับการเกษตรสาขาอื่น ๆ          หลักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์การจัดการฟาร์มและสภาพแวดล้อม ผลผลิตขั้นปฐมและผลิตภัณฑ์จากสัตว์การตลาดปศุสัตว์แนวโน้มการผลิตสัตว์ในอนาคต

01003111หลักการวิทยาศาสตร์พืชไร่

ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ด้านพืชไร่ระบบนิเวศวิทยาการเกษตรการจำแนกพืชสรีรวิทยาการผลิตการปรับปรุงพันธุ์พืชวิทยาศาสตร์ของดินการเขตกรรมและระบบการปลูกพืชวิทยาศาสตร์เมล็ดพันธุ์และการผลิตพืชไร่

01003112ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พืชไร่

ปฏิบัติการสำหรับวิทยาศาสตร์ด้านพืชไร่เน้นการจำแนกพืชดิน น้ำปุ๋ยและการวิเคราะห์ธาตุอาหารและฮอร์โมนของพืชการเจริญพันธุ์และการผสมพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์พืชเครื่องจักรกลเกษตรและการใช้งานศัตรูพืชและการควบคุมคุณภาพเมล็ดและการงอกของเมล็ดและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร

01003211พืชไร่เศรษฐกิจ

พืชไร่เศรษฐกิจหลักๆที่สำคัญของประเทศไทยแหล่งปลูกพันธุ์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมการเตรียมดินการปลูกการดูแลรักษาการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูการใช้ประโยชน์และการตลาด

01003212ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ

พฤกษศาสตร์พืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยในกลุ่มของธัญพืชพืชน้ำมันพืชโปรตีนพืชน้ำตาลพืชหัวพืชอุตสาหกรรมและพืชอื่นๆ

01003399การฝึกงานเฉพาะด้าน

การฝึกงานเฉพาะด้านพืชไร่

01003412วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชอาหารสัตว์

ชนิด ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และการเจริญเติบโตของพืชอาหารสัตว์เขตร้อน การปลูก การจัดการ การใช้ประโยชน์ การเก็บถนอมอาหารสัตว์เขตร้อนการปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชอาหารสัตว์

01003413สารสกัดธรรมชาติในพืชไร่

ที่มาและความสำคัญของสารสกัดธรรมชาติที่พบในพืชไร่ ปัจจัยและเขตกรรมที่เหมาะสมต่อการผลิตสารสำคัญในพืช วิธีการสกัด คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์ของสารสำคัญ เช่น กลุ่มโปรตีน กลุ่มไขมัน กลุ่มคาร์โบไฮเดรต กลุ่มฟีนอล กลุ่มแอลคาลอยด์ สารต้านอนุมูลอิสระ

01003417วัชพืชและหลักการควบคุม

พฤกษศาสตร์ของวัชพืชวิธีการกำจัดด้วยสารเคมีและวิธีอื่นๆ

01003418สารเคมีและการใช้ป้องกันกำจัดวัชพืช

การจำแนกสารป้องกันกำจัดวัชพืชด้วยวิธีต่าง ๆ  ชื่อเคมี ชื่อสามัญ และ ชื่อการค้าของสารป้องกันกำจัดวัชพืช คุณสมบัติทางกายภาพของสารเคมีบริสุทธิ์ ลักษณะการใช้เป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืช พฤติกรรมทางชีวเคมีในต้นพืช พฤติกรรมในดิน ข้อมูลความเป็นพิษต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

01003419ชีววิทยาของวัชพืช

ความรู้เกี่ยวกับการแบ่งหมวดหมู่การระบุชื่อวัชพืชสัณฐานวิทยาอนุกรมวิธานสรีรวิทยานิเวศวิทยาการเติบโตการขยายพันธุ์และพัฒนาการของวัชพืชการสำรวจและการศึกษาประชากรวัชพืชการปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัชพืชกับพืชปลูกและปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมทั้งการแข่งขันของวัชพืชสารอัลลิโลพาธีซึ่งเป็นหลักสำคัญในการจัดการวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของสิ่งมีชีวิต

01003421สภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อการผลิตพืช

ปรากฏการณ์ในชั้นบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและผลต่อการเกษตรการแลกเปลี่ยนความร้อนใกล้ระดับผิวดินความสัมพันธ์ของลักษณะภูมิประเทศกับจุลภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงของจุลภูมิอากาศเนื่องจากวิธีการเขตกรรมเพื่อการผลิตพืชการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิอากาศเพื่อการเกษตรและการวางแผนการผลิตพืช

01003423การจัดการน้ำสำหรับพืชไร่

เนื้อหาของวิชาเกี่ยวข้องกับบทนำเกี่ยวกับน้ำ ข้อกำหนดที่นำมาตัดสินใจว่าควรมีการให้น้ำหรือไม่ ข้อที่ควรนำมาพิจารณาว่าจะให้น้ำด้วยระบบใด และข้อที่ต้องนำมาพิจารณาถึงต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนการให้น้ำตลอดจนมีการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชายิ่งขึ้น

01003424วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตข้าว

ความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของข้าว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตข้าว การใช้ประโยชน์ การแปรรูป ระบบโลจิสติกส์ การตลาดและการพาณิชย์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวสู่ชุมชน

01003428ชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของพืชไร่

การสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่สำคัญจากพืชเศรษฐกิจ การประยุกต์และใช้ประโยชน์ด้านอาหารมนุษย์ สัตว์ และโภชนาการและอุตสาหกรรม

01003429นวัตกรรมและห่วงโซ่คุณค่าการผลิตพืชไร่

สถานภาพการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ ผลกระทบจากปัจจัยทางทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐ-สังคมต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และห่วงโซ่คุณค่าการผลิตพืชไร่นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์และการตลาดของพืชไร่ที่ผลิตเพื่ออุตสาหกรรมทางอาหารอาหารสัตว์ พลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องมีการศึกษานอกสถานที่

01003451สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่

หลักการทางสรีรวิทยาของพืช สรีรวิทยาการเจริญเติบโตของพืชไร่การใช้หลักปฏิบัติในการเพาะปลูกโดยคำนึงถึงแสงสว่างอุณหภูมิน้ำและคุณค่าทางอาหารในดินที่มีผลทางสรีรวิทยา

01003461ระบบการเกษตร

ความสำคัญและการพัฒนาระบบการเกษตรเพื่อการผลิตอาหารแก่ชาวโลก ชนิดของการเกษตรเชิงระบบในเขตร้อน แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเชิงระบบทั้งด้านพืช สัตว์ และประมงแบบบูรณาการ เพื่อการเพิ่มผลผลิต ตลอดจนความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

01003471หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช

หลักและวิธีการในการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยวิธีผสมพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์ และวิธีการอื่น ๆ ที่นำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช

01003472เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช

หลักการและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการปรับปรุงันธุ์พืชไร่ เช่น การผสมพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเนื่อพืช การคัดเลือกพันธุ์พืชเพื่อให้มีคุรภาพที่ดี ต้านทานโรค-แมลง ทนทานความแห้งแล้ง การใช้ molecular marker ในการปรับปรุงพันธุ์ ตลอดจนการนำเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช

01003473การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชและการผลิตพืชไร่เชิงอุตสาหกรรม

ศึกษาทฤษฎีและความรู้พื้นฐานต่างๆ รวมถึงการฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการนำเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปใช้เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่และการผลิตพืชไร่เชิงอุตสาหกรรม

01003481เทคโนโลยีของเมล็ดพันธุ์พืชไร่

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  01003211 และ 01003212

สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์พืชไร่การผลิตเมล็ดพันธุ์การเก็บรักษาและควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์หลักและทฤษฎีในการทดสอบความงอกความแข็งแรงความมีชีวิตของเมล็ด

01003492การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัยด้านพืชไร่

ทบทวนหลักสถิติสำคัญพื้นฐาน เรียนรู้ทฤษฎีและอธิบายกระขบวนการวิจัยหลักการวางแผนการทดลอง แผนการทดลอง การเปรียบเทียบทรีทเมนต์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนของแผนการทดลองต่าง ๆ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิจัยทางพืชไร่เริ่มตั้งแต่การวางแผนและจัดรูปแบบการปลูกทดลองในแปลง การเตรียมตารางเพื่อเก็บข้อมูลการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และนำเสนอผลการวิจัย

01003496เรื่องเฉพาะทางพืชไร่

เรื่องที่น่าสนใจทางพืชไร่ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา และมีการศึกษานอกสถานที่

01003497สัมมนา

การศึกษาและค้นคว้าผลงานวิจัยบทความทางวิชาการและหนังสือหรือตำราแล้วนำเสนอในที่ประชุมสัมมนา

01003498ปัญหาพิเศษ

การศึกษาค้นคว้าทางพืชไร่ระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

01003499การฝึกงานพิเศษ

การฝึกงานพิเศษด้านพืชไร่

01004211วิทยาศาสตร์ด้านแมลง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01424111

ชีววิทยาของแมลง สัณฐานวิทยา วงจรชีวิตและการพัฒนา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา วิวัฒนาการและความหลากหลาย การจัดหมวดหมู่ การเก็บตัวอย่าง การเก็บรักษาและการจำแนกแมลง หลักการควบคุม

01004212การจำแนกแมลงและความหลากหลาย

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01004211

วิวัฒนาการ การตั้งชื่อ การเก็บตัวอย่าง การเก็บรักษา และการจำแนกแมลง แนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายของแมลง อนุสัญญา ดัชนีความหลากหลาย การอนุรักษ์และการนำความหลากหลายมาใช้ให้เกิดประโยชน์

1004331แมลงที่มีโทษและแมลงที่มีประโยชน์

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01004211

ความเสียหายเนื่องจากแมลงและการสำรวจความเสียหาย การเลี้ยงแมลงที่สำคัญ แมลงศัตรูที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ แมลงที่มีประโยชน์ และสัตว์เครือญาติของแมลง

01004332ชีววิทยาของปลวกและการควบคุม

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01004211

สัณฐานวิทยาและอวัยวะภายในของปลวก ชนิด วรรณะ และพฤติกรรมทางสังคมของปลวก จุลินทรีย์ที่มีความสัมพันธ์กับปลวก การระบุชนิดของปลวก บทบาทของปลวกต่อระบบนิเวศวิทยา การสำรวจและการตรวจสอบการเข้าทำลายของปลวก ความเสียหาย การป้องกันและควบคุมโดยวิธีใช้และไม่ใช้สารเคมี การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการศึกษาความหลากหลายของปลวก

01004333การผลิตแมลงเพื่อการค้า

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01004211

ชีววิทยา ความหลากหลาย หลักการผลิตผึ้ง ไหม ครั่ง แมลงกินได้ แมลงตัวห้ำและตัวเบียน แมลงสวยงามเพื่อการค้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์แมลง การศึกษาดูงานนอกสถานที่

01004334การเลี้ยงผึ้งและชันโรงเชิงปฏิบัติ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01004211

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอก สรีระวิทยา พฤติกรรม ความหลากหลาย การจัดการดูแลรัง การจัดการโรค ศัตรู และไรปรสิต การย้ายและการแยกขยายจำนวนรังผึ้งและชันโรงเพื่อการผลิตน้ำผึ้งและใช้เป็นแมลงผสมเกสร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผึ้งและชันโรง การศึกษาดูงานนอกสถานที่

01004351กีฏวิทยาภาคสนาม

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01004211

ชีววิทยา นิเวศวิทยา พฤติกรรม ความหลากหลายของแมลง ในระบบนิเวศต่างๆ เทคนิคการสำรวจ จำแนกแมลง การวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นการทบทวนงานวิจัย และการเขียนรายงานจากโครงการวิจัยอย่างง่ายในภาคสนามการศึกษาดูงานนอกสถานที่

01004399การฝึกงานเฉพาะด้าน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01015299

การฝึกงานเฉพาะด้านกีฏวิทยา

01004421แมลงและสัตว์ขาปล้องในการสืบสวนคดีอาชญากรรม

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01004211

ประวัติของนิติกีฏวิทยา บทบาทของแมลงและสัตว์ขาปล้องในงานนิติกีฏวิทยา แมลงและการย่อยสลายของซากศพ การประมาณระยะเวลาหลังการเสียชีวิต และกรณีศึกษา

01004422การบำบัดโรคด้วยแมลง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01004211

ความหลากหลายของแมลงที่มีประโยชน์ในการบำบัดโรคของมนุษย์องค์ประกอบของสารออกฤทธิ์ในแมลงที่เป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ กลไกของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ผลของการใช้ประโยชน์องค์ประกอบของสารออกฤทธิ์ในแมลงต่อระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ การใช้ประโยชน์แมลงในอันดับต่าง ๆ ในการบำบัดโรคของมนุษย์ หลักการผลิตพิษผึ้ง และการศึกษาดูงานนอกสถานที่

01004431ไรทางการเกษตรและการจัดการ

ชีววิทยา สัณฐานวิทยา การพัฒนาและการขยายพันธุ์ของไรทางการเกษตร ความเสียหายที่เกิดจากไรศัตรูพืช ไรที่มีประโยชน์ การเก็บตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างเพื่อการศึกษาทางอนุกรมวิธาน การระบุชนิด การเพาะเลี้ยงไร การทดสอบประสิทธิภาพของการกำจัดไรศัตรูพืช การจัดการไรการเกษตร มีการศึกษานอกสถานที่

01004432แมลงและสัตว์ขาปล้องศัตรูของคนและสัตว์ในชุมชน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01004211

ประเภทของแมลงและสัตว์ขาปล้องที่พบในชุมชนมนุษย์และสัตว์ ระบาดวิทยาของการเกิดโรคของมนุษย์และสัตว์ที่สำคัญในชุมชน การควบคุมและป้องกัน

 

01004433ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแมลงและโรคพืช

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01004211

แมลงพาหะนำโรคสู่พืชที่สำคัญ กลไกการถ่ายทอกเชื้อสาเหตุโรค ผลของสิ่งแวดล้อมต่อการอยู่รอดและการถ่ายทอดโรค กลยุทธในการควบคุมและการจัดการแมลงพาหะ และแนวโน้มแมลงพาหะในอนาคต

 

01004441โครงสร้างของแมลงและหน้าที่

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01004211

โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในของแมลง ความเหมือนและความแตกต่างของโครงสร้างแมลง วิวัฒนาการรากฐานของแมลง ความสำคัญและบทบาทของอวัยวะและการดัดแปลงอวัยวะของแมลง

 

01004461กีฏวิทยาเชิงนิเวศ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01004211

ผลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อประชากรแมลง แบบจำลองการเติบโตของประชากรแมลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชากรแมลง นิเวศวิทยาชุมชนของแมลง บทบาทของแมลงในระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรและระบบนิเวศชุมชนเมือง เทคนิคในการศึกษาทางนิเวศวิทยาของแมลง

01004462พฤติกรรมแมลง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01004211

พฤติกรรมทั่วไปของแมลง รูปแบบพฤติกรรมที่สำคัญ การตอบสนองการกระจายตัวและการอพยพ การสื่อสาร การผสมพันธุ์ กลไกการป้องกันตัว การกินอาหาร การหาอาหาร และพฤติกรรมทางสังคม

 

01004471การจัดการสัตว์ขาปล้องศัตรูพืช

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01004211

ความสำคัญของสัตว์ขาปล้องที่มีต่อมนุษย์ สาเหตุของการระบาด วิธีการควบคุม หลักการและแนวทางการจัดการสัตว์ขาปล้องศัตรู

 

01004472จุลินทรีย์ก่อโรคแมลงและผลิตภัณฑ์

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01004211

กลุ่มหลักของจุลินทรีย์ก่อโรคแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ กลไกการเข้าทำลาย อาการโรค ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ของสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพ

 

01004473การอารักขาพืชและการค้าระหว่างประเทศ

องค์กรอารักขาพืชแห่งชาติมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช แมลงศัตรูพืช การตรวจแมลงศัตรูพืชในสินค้า วิธีการปฏิบัติเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชจากสินค้า การบริหารจัดการแมลงศัตรูพืช

 

01004474เทคโนโลยีการผลิตและการประยุกต์ใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมแมลง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01004211

วิธีและเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์กำจัดแมลงที่สำคัญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพการเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย กฎหมายและข้อกำหนดการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมแมลง การศึกษาในภาคสนามและการศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

01004481สารฆ่าแมลงและวิธีการใช้

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01004211

ประเภท รูปแบบ และปฏิกิริยาของสารฆ่าแมลง ความเป็นพิษ อันตรายที่มีต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม ความต้านทานของแมลงต่อสารฆ่าแมลง รายละเอียดเกี่ยวกับสารฆ่าแมลง วิธีการใช้เครื่องมือและชนิดของสารฆ่าแมลงอย่างถูกต้อง

 

01004482สารฆ่าแมลงจากพืช

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01004211

สารประกอบในพืช การสกัดสารจากพืช การคัดกรองสารสกัดจากพืช การแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารสกัดจากพืช การใช้ประโยชน์ของสารประกอบในพืช สารฆ่าแมลงจากพืช กลไกการออกฤทธิ์และการใช้สารฆ่าแมลงจากพืชในสภาพแปลงปลูก

 

01004491ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางกีฏวิทยา

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01004211

หลักและระเบียบวิธีการวิจัยด้านกีฏวิทยา การกำหนดปัญหา การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสำหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย

 

1004496เรื่องเฉพาะทางกีฏวิทยา

เรื่องเฉพาะทางกีฏวิทยาในระดับปริญญาตรีหัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปแต่ละภาคการศึกษา

 

01004497สัมมนา

การศึกษาและค้นคว้าผลงานวิจัย บทความทางวิชาการและหนังสือ หรือตำรา แล้วนำเสนอในที่ประชุมสัมนา

 

01004498ปัญหาพิเศษ

การศึกษาค้นคว้าด้านกีฏวิทยา ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

 

01004499การฝึกงานพิเศษ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01004399

การฝึกงานพิเศษด้านกีฏวิทยา

 

01005221เครื่องจักรกลทางการเกษตรเขตร้อน

หลักของเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อการเกษตรเขตร้อน ต้นกำลังและแทรกเตอร์ ประสิทธิภาพเชิงไร่ของเครื่องจักรกลทางเกษตรเขตร้อน ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรกลทางเกษตรเขตร้อน การควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักรกลเกษตรการจัดการเครื่องจักรกลทางเกษตรเขตร้อน การใช้เครื่องจักรกลสำหรับการพัฒนาชนบท

 

01005474ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น องค์ประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงสร้างข้อมูล การจัดการข้อมูลและการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การออกแบบระบบและประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร

 

01005476โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานทางการเกษตร

หลักการทางด้านโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานทางการเกษตร ระบบขนส่ง บทบาทและความสำคัญของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานทางการเกษตร กิจกรรมและกระบวนการทางโลจิสติกส์ของผลิตผลเกษตร การวิเคราะห์ปัญหาโลจิสติกส์ทางการเกษตร การประยุกต์คอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์ของผลิตผลเกษตร

 

01007271วิทยาการพืชสวน

ประวัติ ความหมาย ความสำคัญและปรัชญาของพืชสวน พืชอาหาร พืชสวนเพื่อสุขภาพ ไม้ดอกไม้ประดับ เมล็ดพันธุ์พืชสวน การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีชีวภาพและการปรับปรุงพันธุ์ พืชสวนประยุกต์ และพืชสวนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

 

01007311หลักการพืชสวน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01007271

หลักการเพาะปลูกตามสรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของไม้ผลผักและไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการยังชีพและเพื่อการค้า

 

01007371หลักการขยายพันธุ์พืช

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01007271

การสร้างและจัดการสถานที่เพื่อใช้ในงานการขยายพันธุ์พืชหลักการขยายพันธุ์พืช โดยเมล็ดโดยการตัดชำโดยการติดตา-ต่อกิ่ง และที่เกี่ยวข้องทฤษฎีเบื้องต้นในการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีต่างๆ

 

01007399การฝึกงานเฉพาะด้าน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01015299

การฝึกงานเฉพาะด้านพืชสวน

 

01007411การจัดการสถานเพาะชำ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01007371

หลักการจัดการสถานเพาะชำการจำแนกชนิดของเรือนเพาะชำการจัดเตรียมโรงเรือนเพาะชำการจัดเตรียมโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างการบริหารงานเพาะชำพันธุ์ไม้การจัดการผลิตและจำหน่ายพรรณไม้อย่างเป็นการค้า

 

01007412คุณภาพของผลไม้และผักสด

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01007311 หรือ 01007271

คุณภาพทั่วไปในด้านกายภาพและเคมีของผลไม้และผักสดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ มาตรฐาน คุณภาพการประเมินและควบคุมเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพดี

 

01007414พืชสวนยุคดิจิทัล

หลักการของพืชสวนยุคดิจิทัล และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ ได้แก่ เซ็นเซอร์ เครือข่ายการสื่อสาร หุ่นยนต์ เครื่องจักรขั้นสูง ระบบการบินไร้คนขับ ปัญญาประดิษฐ์ การรับรู้จากระยะไกล และโรงเรือนอัจฉริยะ ตัวอย่างการนำระบบพืชสวนยุคดิจิทัลไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการผลิตพืชสวนสมัยใหม่

 

01007421การจัดการการผลิตผัก

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01007271

การจำแนกชนิดพืชผัก ปัจจัยสภาพแวดล้อม ระบบการผลิตและการจัดการ การตลาดและการบริโภคพืชผัก  มีการศึกษาดูงาน

 

01007422การผลิตผักเพื่ออุตสาหกรรม

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01007271

วิธีการผลิตผักเฉพาะอย่าง การควบคุมคุณภาพผลิตผลสดเพื่ออุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักในอุตสาหกรรมอาหารและอื่น ๆ มีการศึกษาดูงาน

 

01007423พืชเครื่องเทศและสมุนไพร

ลักษณะพืช การจัดจำแนก การตรวจเอกลักษณ์ การใช้ประโยชน์ การผลิตและคุณภาพวัตถุดิบ ของพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพรที่สำคัญ มีการศึกษานอกสถานที่

 

01007424ผักพื้นบ้าน

ความหมายและความสำคัญของผักพื้นบ้านของประเทศไทย องค์ความรู้พื้นบ้าน การปลูก การขยายพันธุ์ การผลิต และการนำไปใช้ประโยชน์ มีการศึกษานอกสถานที่      

 

01007431ไม้ดอก

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01007271 หรือ 01013232

ธุรกิจไม้ดอกภายในและต่างประเทศเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต ไม้ตัดดอกไม้ดอกกระถาง และไม้ดอกประดับแปลง

 

01007432ไม้ใบประดับ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01007271 หรือ 01013232หรือ 010401114

ชนิดและลักษณะของไม้ใบประดับ การปลูก การขยายพันธุ์ การดูแลรักษาเพื่อประโยชน์ในการตกแต่งสถานที่ภายใน และภายนอกอาคาร มีการศึกษานอกสถานที่ 

 

01007433วิทยาการกล้วยไม้

ชนิดและลักษณะของกล้วยไม้สกุลต่าง ๆวิธีการปลูกเลี้ยงและดูแลรักษาการขยายพันธุ์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการผสมเกสร การเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อและการปลูกเป็นการค้า

 

01007434ไม้หัวประดับ กระบองเพชรและไม้อวบน้ำ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01007271 หรือ 01007311

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของไม้หัวประดับ การปลูกและการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การเก็บเกี่ยวหัวพันธุ์และเก็บรักษาหัวพันธุ์ก่อนที่จะนำไปปลูกในฤดูต่อไปศัตรูพืชที่สำคัญ และการบังคับการออกดอกของดอกไม้ประเภทหัว ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา การปลูกเลี้ยงของกระบองเพชรประดับและไม้อวบน้ำ

 

01007437เฟินและไลโคไฟท์

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01401114

ชีพจักร ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการจัดจำแนก วงศ์ สกุล ชนิดของเฟินและไลโคไฟท์ที่สำคัญ การใช้ประโยชน์และคุณค่าทางเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์ การปลูก ดูแลรักษา และการอนุรักษ์ มีการศึกษานอกสถานที่

 

01007438วัสดุพืชพรรณ

คำจำกัดความของไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้ล้มลุกและพืชคลุมดินลักษณะต่างๆ ของกลุ่มพืชที่กล่าวข้างต้นโดยจัดตามวงศ์ ให้ทราบถึงลักษณะประจำวงศ์และชนิดพืชที่อยู่ตามวงศ์นั้นชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญลักษณะรูปทรงของต้นไม้ถิ่นกำเนิด และการกระจายพันธุ์พร้อมทั้งการนำไปใช้ในการจัดสวน

 

01007441ไม้ผลเขตร้อน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01007271 หรือ 01013232

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ถิ่นกำเนิดการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการขยายพันธุ์ การปลูก บำรุงรักษาการผลิตผลไม้เขตร้อนการศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

01007442ไม้ผลเขตกึ่งร้อน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01007271 หรือ 01013232

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ถิ่นกำเนิดการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม         การขยายพันธุ์ การปลูกดูแลรักษาการผลิตผลไม้เขตกึ่งร้อนการศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

01007443ไม้ผลเขตหนาว

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01007271 หรือ 01013232

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ถิ่นกำเนิดการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม        การขยายพันธุ์ การปลูก บำรุงรักษาและการผลิตผลไม้เขตหนาวการศึกษานอกสถานที่

 

01007444การจัดการสวนไม้ผล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01007271 หรือ 01013232

กิจการและระบบการผลิตในสวนไม้ผลการวางแผนและการตัดสินใจในการผลิตผลไม้ หลักการจัดสวนไม้ผลการจัดการเทคโนโลยีและระบบการผลิตย่อยต่างๆ ในสวนไม้ผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ในการผลิตผลไม้ มีการศึกษานอกสถานที่

 

01007445วิทยาการไม้ผล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01401114

ความสำคัญของไม้ผล การจำแนกไม้ผล หลักการผลิตไม้ผล การจัดการสวนไม้ผลที่ดี และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

 

01007451สรีรวิทยาของพืชสวน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01401114

กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชสวนสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตพืชสวน

 

01007453ธาตุอาหารและวัสดุปลูกของพืชสวน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01401114

ความสำคัญของชนิดและสมบัติของวัสดุปลูกการประยุกต์ใช้ในการผลิตพืชสวน ธาตุอาหารพืชและการใช้ประโยชน์บทบาทของธาตุอาหารพืชต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชการเคลื่อนย้ายและการดูดซึมของธาตุอาหารเข้าสู่พืชการเคลื่อนที่ของธาตุอาหารภายในพืชและการเปลี่ยนรูปของธาตุอาหารในพืช

 

01007454สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสวน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01401114

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชคุณสมบัติของสารเหล่านี้ และการนำมาประยุกต์กับพืชสวน เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ

 

01007462พืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อม

ความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ของต้นไม้ที่มีต่อสภาพแวดล้อม สรีรวิทยาของพืชกับสภาพแวดล้อมการใช้พืชสวนเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม

 

01007463การออกแบบจัดสวน I

การเขียนแบบ 2 มิติและ 3 มิติ หลักการออกแบบสวนและเลือกใช้พรรณไม้สำหรับสวนในบ้าน การประเมินราคา และการดูแลรักษาสวน  ฝึกปฏิบัติจัดสวนในบ้าน

 

01007464การออกแบบจัดสวน II

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01007463

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความลาดชัน วัสดุการจัดสวนและการออกแบบพื้นผิวแข็ง (ถนน ทางเดิน บันได น้ำตก) สวนแนวตั้ง สวนในอาคาร การใช้ต้นไม้ในงานภูมิทัศน์           มีการศึกษานอกสถานที่

 

01007465การดูแลรักษาสวน

วิธีการดูแลรักษาสวน วิธีการใช้เครื่องมือในการดูแลสวน เทคนิคการตัดแต่งพรรณไม้ ระบบน้ำในงานภูมิทัศน์ การดูแลบ่อน้ำ น้ำตก น้ำพุ การดูแลรักษาสนามหญ้า การให้ปุ๋ย และการจัดการศัตรูพืช

 

01007465การดูแลรักษาสวน

วิธีการดูแลรักษาสวน วิธีการใช้เครื่องมือในการดูแลสวน เทคนิคการตัดแต่งพรรณไม้ ระบบน้ำในงานภูมิทัศน์ การดูแลบ่อน้ำ น้ำตก น้ำพุ การดูแลรักษาสนามหญ้า การให้ปุ๋ย และการจัดการศัตรูพืช

 

01007471หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01416311

หลักและวิธีการพื้นฐานในการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน การปรับปรุงพันธุ์พืชสวนโดยใช้เทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย กฏหมายเกี่ยวกับพืช

 

01007472หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01007371 หรือ 01007451 หรือ 01401351

เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อผลิตส่วนขยายพันธุ์พืชการกลายพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 

01007473ความหลากหลายของทรัพยากรพืชสวน

ความหมาย ความสำคัญ การประเมิน การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายของทรัพยากรพืชสวน หลักของระบบวิทยาของพืชสวน วงศ์ สกุล และชนิดของพืชสวนที่สำคัญมีการศึกษานอกสถานที่

 

01007475เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชสวน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01007311

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่องานวิจัยทางพืชสวนและการผลิต การจำแนกพันธุ์พืช การอนุรักษ์ การขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืช กระบวนการ หลังการเก็บเกี่ยว การผลิตสารทุติยภูมิ ความปลอดภัยทางชีวภาพ มีการศึกษานอกสถานที่

 

01007475เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชสวน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01007311

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่องานวิจัยทางพืชสวนและการผลิต การจำแนกพันธุ์พืช การอนุรักษ์ การขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืช กระบวนการ หลังการเก็บเกี่ยว การผลิตสารทุติยภูมิ ความปลอดภัยทางชีวภาพ มีการศึกษานอกสถานที่

 

01007481เทคโนโลยีของเมล็ดพันธุ์พืชสวน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01401114

การพัฒนาการ การงอก การพักตัว การปรับสภาพการเก็บรักษา และการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์มีการศึกษานอกสถานที่

 

01007482เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01401114

สรีรวิทยา การเก็บเกี่ยว การบรรจุ ขนย้าย ขนส่งการเก็บรักษาและการปฏิบัติต่อผลไม้ ผัก และดอกไม้สด

 

01007483เทคโนโลยีการบรรจุผลิตผลพืชสวน

ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ในห่วงโซ่คุณค่าของผลิตผลพืชสวนตั้งแต่การเก็บเกี่ยวจนถึงการจำหน่ายถึงมือผู้บริโภค  หลักการบรรจุ การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการบรรจุเพื่อรักษาคุณภาพ ยืดอายุการเก็บรักษาและการวางจำหน่ายของผลิตผลพืชสวน เทคโนโลยีการบรรจุและนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวและเพิ่มมูลค่าผลิตผลพืชสวน มีการศึกษานอกสถานที่

 

01007491ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางพืชสวน

หลักการ และระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวน การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์ และสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัยและการออกแบบ การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์ ตีความ และวิจารณ์ผลการวิจัย การใช้สถิติสำหรับการวิจัย การเขียนรายงาน การเสนอผลการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย

 

01007496เรื่องเฉพาะทางพืชสวน

เรื่องเฉพาะทางพืชสวนในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา

 

01007497สัมมนา

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่นำสนใจทางพืชสวนในระดับปริญญาตรี

 

01007498ปัญหาพิเศษ

การศึกษาค้นคว้าทางพืชสวน ระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

 

01007499การฝึกงานพิเศษ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01007399

การฝึกงานพิเศษด้านพืชสวน

 

01008211โรคพืชวิทยาเบื้องต้น

ประวัติและความสำคัญของโรคพืช แนวคิดเกี่ยวกับโรคพืช สมุฏฐานวิทยาการเกิดโรค อาการ การพัฒนาของโรค การระบาด การจัดหมวดหมู่ การวินิจฉัย หลักการควบคุมโรคพืชและเทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช

 

01008371หลักการควบคุมโรคพืช

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  01008211

ทฤษฎีและหลักปฏิบัติในการควบคุมโรคพืชโดยวิธีการกักกันโรคการปฏิบัติทางเขตกรรมการหลีกเลี่ยงการเกิดและระบาดของโรคการควบคุมโรคพืชโดยวิธีการทางกายภาพเคมีชีวภาพและการใช้พันธุ์ต้านทานโรค

 

01008399การฝึกงานเฉพาะด้าน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01015299

การฝึกงานเฉพาะด้านโรคพืช

 

01008411โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01419211

ลักษณะอาการของโรคการจำแนกเชื้การเข้าทำลายและการแพร่ระบาดของโรคความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นวิธีการควบคุมโรค

 

01008421ราวิทยาเบื้องต้น

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01401114

ลักษณะโดยทั่วไปทางสัณฐานวิทยาการพัฒนาและการเจริญของโครงสร้างวิวัฒนาการและอนุกรมวิธานของราที่เลือกเป็นตัวแทนในแต่ละหมวดหมู่

 

01008422ราในน้ำและดิน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01424111 และ01424112 หรือ01424113 และ 01424442

เทคนิคการแยกราในน้ำและในดินให้เป็นเชื้อบริสุทธิ์ศึกษาการดำรงชีวิต      การจำ1แนกชนิดความสัมพันธ์ของเชื้อราในน้ำและในดินกับสิ่งมีชีวิตอื่น

 

01008424โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01008421

ลักษณะอาการของโรคการจำแนกเชื้อการเข้าทำลายการแพร่ระบาดของโรคความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อกับพืชที่เป็นโรวิธีการควบคุมโรค

 

01008431ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01008211

ประวัติความเป็นมารูปร่างลักษณะกายวิภาคการจัดแบ่งหมวดหมู่ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชลักษณะอาการของโรคนิเวศวิทยาและหลักการควบคุมไส้เดือนฝอยศัตรูพืช

 

01008441ไวรัสวิทยาเบื้องต้นของพืช

ลักษณะที่สำคัญของไวรัสพืชโครงสร้างและองค์ประกอบของอนุภาคไวรัส การเข้าทำลายการเพิ่มปริมาณการดำรงชีพและการแพร่กระจายในธรรมชาติลักษณะอาการของโรคไวรัสวิธีการควบคุมโรคเทคนิคพื้นฐานในการจำแนกไวรัสพืชและการตรวจวินิจฉัยโรค

 

01008451โรคพืชวิทยาระดับโมเลกุล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01008211 และ 01416311

โครงสร้างทางพันธุกรรม การควบคุมและการแสดงออกของยีนสารชีวโมเลกุลของพืชและเชื้อสาเหตุโรคพืชที่เกี่ยวข้องในกระบวนการก่อโรคและความต้านทานโรคความผันแปรทางพันธุกรรมของพืชและเชื้อสาเหตุโรคพืช เทคนิคทางโมเลกุลในการวินิจฉัยโรคพืช การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางชีววิทยาโมเลกุลเพื่อการควบคุมโรคพืช

 

01008461โรคของพืชไร่ I

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01008211

โรคของพืชไร่ใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจประวัติและท้อถิ่นที่เกิดโรคลักษณะอาการสาเหตุวงจรโรคการอยู่ข้ามฤดูของเชื้อโรคการเข้าทำลายพืช    การระบาดความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อโรคกับพืชสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคและวิธีการควบคุมโรค

 

01008462โรคของพืชไร่ II

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01008211

โรคของพืชไร่ใบเลี้ยงคู่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจประวัติและท้องถิ่นที่เกิดโรคลักษณะอาการสาเหตุวงจรโรคการอยู่ข้ามฤดูของเชื้อโรคการเข้าทำลายพืชการระบาดความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อโรคกับพืชสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคและวิธีการควบคุมโรค

 

01008463โรคของไม้ผล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01008211

โรคของไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจลักษณะอาการสาเหตุของโรคปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคการเข้าทำลายแฝง การระบาด การวินิจฉัยโรคและวิธีการควบคุมโรค

 

01008464โรคของไม้ดอกไม้ประดับ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01008211

โรคของไม้ดอกไม้ประดับที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจประวัติและท้องถิ่นที่เกิดโรคลักษณะอาการสาเหตุชีพจักรและการระบาดของโรคความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อโรคกับพืชวิธีการควบคุมโรค

 

01008465โรคของผัก

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01008211

โรคของผักที่สำคัญทางเศรษฐกิจประวัติลักษณะอาการสาเหตุวงจรโรค    การระบาดความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับเชื้อสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดโรคและวิธีการควบคุมโรค

 

01008466โรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01401351

โรคพืชที่เกิดจากความไม่สมดุลของธาตุอาหารสารเคมีต่างๆของเสียในน้ำในอากาศและสภาพแวดล้อมอื่นๆลักษณะอาการของโรคและวิธีการแก้ไข

 

01008468เชื้อสาเหตุโรคพืช

ลักษณะสำคัญของเชื้อสาเหตุโรคพืชแบคทีเรียราไส้เดือนฝอยไวรัสไวรอยด์และไฟโตพลาสมาอนุกรมวิธานและการจำแนกเชื้อพันธุศาสตร์ของเชื้อและความสัมพันธ์กับพืชนิเวศวิทยาการแพร่ระบาดโรคการจัดการโรคแนวโน้มการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางโรคพืช

 

01008469โรคของพืชเศรษฐกิจ

ความสำคัญและเรื่องปัจจุบันของโรคพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับและผักที่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศการเกิดและการพัฒนาโรคสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอาการของพืชที่เป็นโรคเชื้อสาเหตุและการวินิจฉัยการแพร่ระบาดและแนวคิดในการจัดการโรคด้วยข้อมูลที่ทันสมัย

 

01008471สารเคมีที่ใช้ในการควบคุมโรคพืช

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01008211

หลักการและทฤษฎีของการใช้สารเคมีในการควบคุมโรคพืช การแบ่งประเภทสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช รูปแบบและวิธีการใช้ สมบัติทางเคมีและกลไกการออกฤทธิ์ การเคลื่อนย้ายในพืชและการเข้ายับยั้งกระบวนการเมตาบอลิซึมในเซลล์เชื้อสาเหตุโรคพืช สารปฏิชีวนะ การดื้อยาและการป้องกัน

 

01008473การจัดการโรคพืชในโรงเรือน

การจัดการโรคพืชเศรษฐกิจในโรงเรือนที่สำคัญประเภทของสถานเพาะชำ หลักการจัดการ การสร้างและการจัดสถานที่เพื่อใช้ในการปลูกพืชไม่ให้ส่งเสริมการระบาดของโรคชนิดของโรคและพืชเศรษฐกิจในโรงเรือนสาเหตุและวงจรโรค การเกิดและการพัฒนาการโรค วิธีการระบาด สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อาการโรค การวินิจฉัย        การจัดการโรคเพื่อลดปัญหาและเพิ่มผลผลิตของพืชเศรษฐกิจในโรงเรือน เทคโนโลยีการผลิตพืชระบบไร้ดินและส่วนขยายพันธุ์พืชที่ปลอดโรค

 

01008474ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการอารักขาพืช

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01008211

ชนิดและแหล่งของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติได้แก่พืชจุลินทรีย์และสัตว์การจำแนกชนิดของพืชตามองค์ประกอบทางเคมีจำแนกชนิดพืชทุติยภูมิจากจุลินทรีย์เทคนิคพื้นฐานทางด้านเคมีเพื่อใช้ในการตรวจหาชนิดสารในพืชและจุลินทรีย์และแนวทางการใช้ประโยชน์ในการจัดการศัตรูพืชด้านการเกษตรอื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างในผลิตผลทางการเกษตร

 

01008481การวินิจฉัยโรคพืช

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01008211

วิธีการวินิจฉัยโรคพืชโดยศึกษาจากลักษณะอาการการตรวจแยกเชื้อจากเนื้อเยื่อพืชและเทคนิคอื่นที่เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยการให้คำแนะนำในการควบคุมโรค

 

01008482โรคของเมล็ดพันธุ์

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01008211

ประวัติและความสำคัญของโรคที่ติดไปกับเมล็ดการถ่ายทอดเชื้อผ่านทางเมล็ดวิธีการตรวจสอบและการควบคุมโรค

 

01008483โรคของผลิตผลพืชภายหลังการเก็บเกี่ยว

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01008211

ความสำคัญทางเศรษฐกิจลักษณะอาการสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคและการสร้างสารพิษการตรวจสอบและวิธีการควบคุมโรค

 

01008484เซรุ่มวิทยาทางด้านโรคพืช

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01008211

ระบบภูมิคุ้มกันโรคคุณสมบัติในการเป็นแอนติเจนของเชื้อสาเหตุโรคพืชการผลิตและการเตรียมแอนติซีรัมให้บริสุทธิ์การทดสอบทางเซรุ่มวิทยาขั้นพื้นฐานการใช้วิธีการทางเซรุ่มวิทยาเพื่อตรวจสอบและพยากรณ์โรคพืช

 

01008485สารควบคุมศัตรูพืชและการวิเคราะห์พิษตกค้าง

สารควบคุมศัตรูพืชและพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย รูปแบบและการวิเคราะห์รูปแบบสารควบคุมศัตรูพืช การทดสอบพิษตกค้าง เครื่องมือและเทคโนโลยีการวิเคราะห์สารตกค้าง การรับรองมาตรฐานห้องปฏบัติการ

 

01008491เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01008211

เทคนิคในการเขียนโครงการวิจัยและวางแผนงานวิจัยการค้นเอกสาร         การวางแผนงานทดลองการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการนำเสนอผลงานและการเขียนรายงานหลักการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไปในการวิจัยทางด้านโรคพืชเทคนิคการวิจัยที่สำคัญทางโรคพืชและการผลิตพืชปลอดโรค

 

01008496เรื่องเฉพาะทางโรคพืช

เรื่องเฉพาะทางโรคพืชในระดับปริญญาตรีหัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา

 

01008497สัมมนา

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางโรคพืชในระดับปริญญาตรี

 

01008498ปัญหาพิเศษ

การศึกษาค้นคว้าทางโรคพืชระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

 

01008499การฝึกงานพิเศษ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01008399

การฝึกงานพิเศษด้านโรคพืช

 

01009112วิทยาศาสตร์ทางดิน

ความสำคัญของดิน การกำเนิด องค์ประกอบ สมบัติของดินทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ อินทรียวัตถุในดินและจุลินทรีย์ดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย   การสำรวจและการจำแนกดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การประยุกต์สารสนเทศทางดิน และสิ่งแวดล้อม

 

01009321ปุ๋ย

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01009112

ชนิด การผลิต และสมบัติที่สำคัญของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยเคมี หลักการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ ธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปุ๋ย มีการศึกษานอกสถานที่

 

01009399การฝึกงานเฉพาะด้าน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  01015299

การฝึกงานเฉพาะด้านปฐพีวิทยา

 

01009411สารสนเทศทางดินและการแปลความหมาย

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01009112

ประเภทของข้อมูลและสารสนเทศทางดิน แนวคิดและหลักการในการแปลความหมายข้อมูล และสารสนเทศของทรัพยากรดินเพื่อใช้ทางการเกษตร การอนุรักษ์และการจัดการดิน และการศึกษาสภาวะแวดล้อม

 

01009412การพัฒนาทรัพยากรดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01009112

แนวคิดและหลักการในการใช้และจัดการทรัพยากรดินเชิงบูรณาการ กระบวนการทางดินและระบบนิเวศที่มีผลต่อคุณภาพดิน การพัฒนาทรัพยากรดินในระบบเกษตรยั่งยืนที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คลินิกดิน  มีการศึกษานอกสถานที่

 

01009421ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01009112

หลักของความอุดมสมบูรณ์ของดินและธาตุอาหารพืช ธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชในดิน การประเมินธาตุความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดิน หลักการการใช้ปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 

01009422ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับพืช

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01009112

ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพของดินและธาตุอาหารพืชในดินกับการเติบโตและผลผลิต กลไกการดูดใช้ธาตุอาหารของพืช หน้าที่เมแทบอลิกของธาตุอาหารในพืช

 

01009423เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ยเคมี

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01009112

ชนิด และแหล่งของวัตถุดิบเพื่อการผลิตปุ๋ยเคมี วิธีและเทคโนโลยีในการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนฟอสเฟตโพแทสเซียมปุ๋ยผสม ปุ๋ยธาตุอาหารรองปุ๋ยธาตุอาหารเสริมหลักการและวิธีการใช้ปุ๋ยเคมีเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด มีการศึกษานอกสถานที่

 

01009431เคมีของดิน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01009112  และ 01403111 หรือ 01403113

ประวัติของเคมีดิน องค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีดินสิ่งแวดล้อม เคมีของสารประกอบอนินทรีย์ในดิน  ประจุที่ผิวของแร่ในดิน เคมีของอินทรียวัตถุในดิน ปรากฏการณ์ดูดซับในดิน กลไกการแลกเปลี่ยนไอออน จลศาสตร์ของกระบวนการเคมีในดิน ปฏิกิริยารีดอกซ์ในดิน ปฏิกิริยาดินและเคมีของดินกรดจัด เคมีของดินเนื้อปูน ดินเค็มและดินโซดิก เคมีของธาตุอาหารพืชในดิน

 

01009433การวิเคราะห์ทางเคมีของดิน พืชและวัสดุทางการเกษตร

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01009112  และ 01403111 หรือ 01403113

หลักการและวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของดินพืชและวัสดุทางการเกษตร โดยเฉพาะองค์ประกอบที่เป็นธาตุอาหารพืช หลักการของเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ดินและพืช การแปรผลวิเคราะห์ดินและพืชเพื่อประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตลอดจนการให้คำแนะนำปุ๋ยสำหรับปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 

01009441การสำรวจดิน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01009112 

การระบุชนิดและการกำหนดลักษณะของดินในสนามตามเทคนิคการสำรวจดิน การวิเคราะห์สมบัติและปัจจัยหลักที่มีผลต่อการกำเนิดและสมบัติของดิน และวิธีการใหม่ในการประเมินทรัพยากรดิน มีการศึกษานอกสถานที่

 

01009442เทคนิคการรับรู้ระยะไกลทางปฐพีวิทยา

เทคนิคการรับรู้ระยะไกลเพื่อการเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน เทคนิคการแปลความหมายสารสนเทศทางทรัพยากรดิน และการใช้ที่ดินที่ได้มาโดยวิธีรับรู้ระยะไกล มีการศึกษานอกสถานที่ 

 

01009443ดินของประเทศไทย

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01009112

สภาพแวดล้อมของดินในประเทศไทย ชนิดดินและการจำแนก ลักษณะและสมบัติที่สำคัญของดิน การแจกกระจายและแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับลักษณะทรัพยากรดินของประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่

 

01009444ดินที่สูง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01009441

การกำเนิด  สัณฐานวิทยาของดินที่สูงและดินในพื้นที่มีความลาดชันมาก  สมบัติทางกายภาพ  เคมี  และแร่วิทยาของดิน  ความสัมพันธ์ของดิน  กับสภาพภูมิประเทศและพืชพรรณ  การสำรวจและจำแนกดิน  หลักการพื้นฐาน  ในการใช้การอนุรักษ์ดินในที่สูงและดินไหล่เขามีการศึกษานอกสถานที่

 

01009445ภูมิศาสตร์ดิน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01009112

การสร้างตัวของดินในสภาพแวดล้อมแบบต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาค สมบัติพื้นฐานของดินรูปแบบของดินเชิงพื้นที่  การกระจายของดินในโลกและความสัมพันธ์ของดินกับสภาพภูมิอากาศ  พืชพรรณ  และกิจกรรมของมนุษย์  มีการศึกษานอกสถานที่

 

01009451จุลชีววิทยาของดิน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01009112

การดำรงชีวิตของจุลินทรีย์ในดิน ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่ควบคุมกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินบทบาทของจุลินทรีย์ดินต่อวัฏจักรธาตุอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ดินกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในดิน กระบวนการตรึงไนโตรเจน ความสัมพันธ์แบบไมคอร์ไรซา

 

01009452ปุ๋ยชีวภาพกับการเกษตรยั่งยืน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01009112

ศักยภาพและความเป็นไปได้ในการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางด้านเกษตรทั้งที่เป็นปุ๋ยชีวภาพ เป็นสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพและการควบคุมโดยชีววิธี การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์และปัญหาการใช้จุลินทรีย์และการควบคุมโดยชีววิธีในประเทศเพื่อนบ้าน การใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพ สารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพและการควบคุมโดยชีววิธี

 

01009461ฟิสิกส์ดิน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01009112

สมบัติและกระบวนการทางกายภาพของดินขั้นพื้นฐาน ความชื้นและพลังงานของน้ำในดิน การเคลื่อนที่ของน้ำ ความร้อน ก๊าซ และตัวละลายในดิน

 

01009462สภาวะทางกายภาพของดินกับการเจริญเติบโตของพืช

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01009112

บทบาทของสภาวะทางกายภาพของดินต่อการเจริญเติบโตของพืช ความสัมพันธ์ของดิน น้ำ และพืช รวมถึงการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพดินให้เหมาะสมต่อการผลิตพืช

 

01009463ฟิสิกส์ดินเชิงเกษตรและสิ่งแวดล้อม

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01009112

ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องสมบัติ และกระบวนการทางฟิสิกส์ดิน รวมทั้งการประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ดินเพื่อการเกษตร และสิ่งแวดล้อม

 

01009471หลักการจัดการดิน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01009112

แนวทางการจัดการดินเพื่อการผลิตพืชบนพื้นฐานของความชื้นอินทรียวัตถุและระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินระบบการเขตกรรม และการปลูกพืชการจัดการดินสำหรับพืชเฉพาะอย่างการจัดการดินในระบบเกษตรอินทรีย์ และการจัดการดินที่มีการปนเปื้อน มีการศึกษานอกสถานที่

 

01009472หลักการอนุรักษ์ดินและน้ำ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01009112

สาเหตุ กลไกและปัจจัยที่มีผลต่อการกร่อนและการเสื่อมสภาพของดิน  การประเมินและการควบคุมการกร่อนดิน  ความเสียหายและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม แหล่ง การกระจายเชิงภูมิศาสตร์ และวัฏจักรของทรัพยากรน้ำ  หลักการพื้นฐานและแนวคิดการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อผลิตภาพของดินที่ยั่งยืน  มีการศึกษานอกสถานที่

 

01009472หลักการอนุรักษ์ดินและน้ำ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01009112

สาเหตุ กลไกและปัจจัยที่มีผลต่อการกร่อนและการเสื่อมสภาพของดิน  การประเมินและการควบคุมการกร่อนดิน  ความเสียหายและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม แหล่ง การกระจายเชิงภูมิศาสตร์ และวัฏจักรของทรัพยากรน้ำ  หลักการพื้นฐานและแนวคิดการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อผลิตภาพของดินที่ยั่งยืน  มีการศึกษานอกสถานที่

 

01009481มลพิษของดินและการจัดการ

สารมลพิษในดินทั้งจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติ และจากการกระทำของมนุษย์ สมบัติของสารมลพิษดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษในดินและผลกระทบต่อสมบัติต่าง ๆ ของดิน การปนเปื้อนของสารมลพิษในดินสู่สภาพแวดล้อม หลักการจัดการสารมลพิษในดินเบื้องต้น

 

01009491ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางปฐพีวิทยา

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01009112

หลักและระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางปฐพีวิทยา การกำหนดปัญหาวิจัย การวางรูปแบบการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐานของงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมาย การใช้สถิติสำหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย

 

01009496เรื่องเฉพาะทางปฐพีวิทยา

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01009112

เรื่องที่น่าสนใจทางปฐพีวิทยาในระดับปริญญาตรี  หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา  และมีการศึกษานอกสถานที่

 

01009497สัมมนา

การนำเสนอและการอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทางปฐพีวิทยาในระดับปริญญาตรี

 

01009498ปัญหาพิเศษ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01009111 หรือ     01009112

การศึกษาค้นคว้าทางปฐพีวิทยา ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

 

01009499การฝึกงานพิเศษ

การฝึกงานพิเศษด้านปฐพีวิทยา

 

01010111ธรณีวิทยาเบื้องต้น

ธรรมชาติและการเกิดของหินและแร่ ความสัมพันธ์ระหว่างหิน-แร่กับการกำเนิดดินทรัพยากรธรรมชาติและกระบวนการทางธรณีวิทยาต่าง ภูมิสัณฐานและการเกิดโลก สภาพทางธรณีวิทยาของโลกและของประเทศไทยทรัพยากรธรณีที่จำเป็นสำหรับการเกษตร

 

01015111เกษตรศาสตร์ทั่วไป

ความสำคัญของการเกษตรต่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมกับการเกษตรของประเทศไทย สถาบันและองค์กรในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และสิ่งแวดล้อมระบบการเกษตรโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศไทยและความสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรมเกษตร ผลกระทบจากข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้าต่อภาคการเกษตร

 

01015299การฝึกงานเบื้องต้น

การฝึกปฏิบัติงานทั่วไปทางการเกษตรด้านพืชไร่ พืชสวน พืชอาหารสัตว์ การจัดการศัตรูพืช ดินและปุ๋ย การเลี้ยงสัตว์ และเกษตรกลวิธาน

 

01015395การศึกษาในต่างประเทศ

การเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

01015490สหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงาน   ที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ

 

01058161ช่องทางดิจิทัลสำหรับนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร

***ขาดคำอธิบายรายวิชา (พืชไร่นา)

01101181เศรษฐศาสตร์จุลภาค I

***ขาดคำอธิบายรายวิชา (พืชสวน)

01119111เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01101181 หรือ 01101101

สิ่งเร่งและสิ่งจำเป็นในการพัฒนาการเกษตรของประเทศกำลังพัฒนา บทบาทของทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร ทุน และเทคโนโลยีในการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย การผลิตทางเกษตร การบริโภคผลผลิตอาหาร อุปสงค์และอุปทานและราคาผลผลิตเกษตร สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย สินเชื่อเกษตร ตลาดเกษตร หลักการผลิต ต้นทุนการผลิต อุปทานและรายได้ หลักการทำให้ได้กำไรในการผลิตทางการเกษตรสูงสุด หลักการจัดการธุรกิจการเกษตร และปัญหาในการค้าเกษตรกรรม

 

01120112หลักการธุรกิจการเกษตร

บทบาทของธุรกิจการเกษตรในเศรษฐกิจไทย โครงสร้างระบบธุรกิจการเกษตรและระบบย่อย ปัจจัยการผลิต การผลิตระดับฟาร์ม การจัดหา การแปรรูปและการเก็บรักษา การจัดจำหน่าย และการส่งออก กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานในธุรกิจการเกษตร

 

01130102การบัญชีสำหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี

***ขาดคำอธิบายรายวิชา (พืชสวน)

01131211การเงินธุรกิจ

***ขาดคำอธิบายรายวิชา (พืชสวน)

01132101ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

แนวคิดการบริหารธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ บทบาทและความสำคัญของการ บริหารธุรกิจยุคใหม่ องค์ประกอบและการเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมพร้อมสำหรับการ เป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง

 

01401114พฤกษศาสตร์ทั่วไป

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา การจัดหมวดหมู่และวิวัฒนาการ การใช้ประโยชน์จากพืช

 

01401351สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01401114 และ 01403221

ความรู้เบื้องต้นทางสรีรวิทยาของพืชที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตและการเจริญ เมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์ของน้ำกับพืช และธาตุอาหาร

 

01401351สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01401114 และ 01403221

ความรู้เบื้องต้นทางสรีรวิทยาของพืชที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตและการเจริญ เมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์ของน้ำกับพืช และธาตุอาหาร

 

01402311ชีวเคมี I

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01403221 หรือ 01403223 หรือเรียนพร้อมกัน

เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของน้ำในกระบวนการทางชีวเคมีในเซลล์ สารละลายบัฟเฟอร์ โครงสร้าง สมบัติ หน้าที่ของคาร์โบไฮเดรท โปรตีน กรดนิวคลีอิก ลิพิด เอนไซม์และโคเอนไซม์ และการประยุกต์

 

01402312ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01402311 หรือเรียนพร้อมกัน

ปฏิบัติการเรื่องพีเอชและบัฟเฟอร์ สเปกโทรโฟโตเมตรี การจำลองโครงสร้างของชีวโมเลกุล สมบัติทางกายภาพและเคมี และการวิเคราะห์     ชีวโมเลกุล กิจกรรมเอนไซม์ เทคนิคโครมาโทกราฟี

 

01403111เคมีทั่วไป

อะตอมและโครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมีแก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี อิเล็กโทรไลต์และการแตกตัวเป็นไอออน กรดและเบส สมดุของไออนเคมีไฟฟ้า

 

01403112เคมีทั่วไป ภาคปฏิบัติการ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01403111 หรือพร้อมกัน

ปฏิบัติการสำหรับวิชา 01403111 เคมีทั่วไป

 

01403221เคมีอินทรีย์

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01403111 หรือ 01403115 หรือ 01403117

ทฤษฎีทางเคมีอินทรีย์ การจำแนกประเภทของารประกอบอินทรีย์ปฏิกริยาเคมีและกลไกของปฏิกิริยา สเทอริโอเคมี เคมีของสรแอลิแฟติกไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ แอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน การหากโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์โดยวิธีทางสเปกโทรสโกปี สมบัติและปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์ อีเทอร์ สารประกอบฟีนอล แอลดีไฮด์ คโตน กรดอินทรีย์อนุพันธ์กรดอินทรีย์ เอมีนและสารประกอบไนโตรเจนอื่น ๆ ลิพิด คาร์โบไฮเดรตกรดอะมิโน โปรตีน และกรดนิวคลีอิก

 

01403222เคมีอินทรีย์ ภาคปฏิบัติการ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01403221 หรือพร้อมกัน

ปฏิบัติการสำหรับวิชา 01403221 เคมีอินทรีย์

 

01403231เคมีปริมาณวิเคราะห์

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01403111 หรือ 01403115

หลักการและกระบวนการในการวิเคราะห์ทางเคมี สถิติศาสตร์ในระเบียบวิธีวิเคราะห์ ทฤษฎีในปริมาณวิเคราะห์ การวิเคราะห์โดยน้ำหนักการวิเคราะห์โดยการไทเทรต การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตโดยการเกิดตะกอน การไทเทรตโดยการเกิดสารเชิงซ้อน การไทเทรตรีดอกซ์ หลักการพื้นฐานของสเปกโทรโฟโตเมทรีแบบดูดกลืน

 

01403232เคมีปริมาณวิเคราะห์ ภาคปฏิบัติการ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01403112 หรือ 01403118 และ 01403231 หรือพร้อมกัน หรือ 01403233 หรือพร้อมกัน

เทคนิคและปฏิบัติการทดลองวิเคราะห์ปริมาณทางเคมี

 

01403232เคมีปริมาณวิเคราะห์ ภาคปฏิบัติการ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01403112 หรือ 01403118 และ 01403231 หรือพร้อมกัน หรือ 01403233 หรือพร้อมกัน

เทคนิคและปฏิบัติการทดลองวิเคราะห์ปริมาณทางเคมี

 

01416311หลักพันธุศาสตร์

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01424111

เซลล์และออร์แกเนลล์ที่เกี่ยวข้องกับพันธุศาสตร์การถ่ายทอดพันธุกรรมระหว่างไมโทซิสและไมโอซิส หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมของเมนเดลและกฎความน่าจะเป็นภาคขยายของกฎเมนเดล สารพันธุกรรม การจำลองและการซ่อมแซมการทางานของยีนและการควบคุมมิวเทชันของยีนและโครโมโซม พันธุศาสตร์ปริมาณและประชากรพันธุกรรมนอกนิวเคลียส พันธุศาสตร์วิวัฒนาการ

 

01416312หลักพันธุศาสตร์ ภาคปฏิบัติการ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01416311 หรือพร้อมกัน

ปฏิบัติการสำหรับวิชาหลักพันธุศาสตร์

 

01419211จุลชีววิทยาทั่วไป

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01424111

หลักทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ โครงสร้างของเซลล์พันธุกรรม การเจริญและ เมแทบอลิซึม การจัดหมวดหมู่การประยุกต์ทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การสาธารณสุขและการแพทย์

 

01419214จุลชีววิทยาพื้นฐาน ภาคปฏิบัติการ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01419211 หรือพร้อมกัน และ 01424112

ปฏิบัติการสำหรับ 01419211

 

01420115ฟิสิกส์อย่างสังเขปภาคปฏิบัติการ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01420119 หรือพร้อมกัน

สําหรับวิชาฟิสิกส์อย่างสังเขป

 

01420119ฟิสิกส์อย่างสังเขป

กลศาสตร์อุณหพลศาสตร์คลื่น เสียง ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส แม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น

 

01422111หลักสถิติ

แนวความคิดเกี่ยวกับวิชาสถิติ ตัววัดตำแหน่งที่ ตัววัดค่ากลาง ตัววัดการกระจาย ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซง การแจกแจงปกติ การแจกแจงตัวอย่าง สถิติ อนุมานสำหรับประชากรเดียวและสองประชากร การวิเคราะห์ข้อมูลความถี่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย

 

01422311การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01424111 หรือเรียนพร้อมกัน

แนวคิดการออกแบบการทดลอง การออกแบบการทดลองพื้นฐาน การเปรียบเทียบพหุการตรวจสอบตัวแบบ การแปลงข้อมูล การทดลองแบบแฟกทอเรียล แผนแบบซ้อนใน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การประยุกต์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง

 

01422361การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลอง I

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01422111

ทฤษฎีการออกแบบการทดลอง การออกแบบการทดลองพื้นฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทียบพหุ การตรวจสอบตัวแบบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีเมทริกซ์ แผนแบบแฟกทอเรียล การกําหนดขนาดตัวอย่าง การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม

 

01422462หลักการวางแผนการทดลอง

**ขาดคำอธิบายรายวิชา (พืชสวน)

01424111หลักชีววิทยา

ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตโครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์และพืช นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

 

01424112หลักชีววิทยา ภาคปฏิบัติการ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01424111 หรือเรียนพร้อมกัน

ปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์และการเคลื่อนที่ของสารเอนไซม์ และพลังงานในสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ วัฏจักรของเซลล์และการแบ่งเซลล์ การสืบพันธุ์และการเจริญของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และนิเวศวิทยา

 

TOP