โปรแกรม

โปรแกรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา

รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร    25250021100066
ภาษาไทย    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา
ภาษาอังกฤษ    Doctor of Philosophy Program in Soil Science
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีวิทยา)
ชื่อย่อ    ปร.ด. (ปฐพีวิทยา)
ชื่อเต็ม    Doctor of Philosophy (Soil Science)
ชื่อย่อ    Ph.D. (Soil Science)
วิชาเอก 
ไม่มี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 และ 2.1 จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2 และ 2.2 จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 

TOP