หลักสูตร

01012381สารเคมีเพื่อการจัดการโรคพืช

ประวัติ รูปแบบ สารเคมีที่ใช้ควบคุมโรคพืช การแบ่งประเภท สมบัติทางเคมีและกลไกการออกฤทธิ์ กระบวนการเมตาบอลิซึมของเชื้อสาเหตุโรคพืช การดื้อยาและการป้องกัน การขึ้นทะเบียนสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช

01012399การฝึกงานทั่วไปด้านการเกษตร

การฝึกงานทั่วไปด้านการเกษตรพื้นฐาน

01012431การวิเคราะห์เคมีทางการเกษตร

หลักการโครมาโทกราฟี เคมีไฟฟ้า สเปกโทรสโคปเชิงอะตอมและเชิงโมเลกุล เคมีรังสี และการประยุกต์การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทางเคมีการเกษตร

01012471การอารักขาพืชอย่างยั่งยืน

หลักการของการอารักขาพืชแบบผสมผสาน เพื่อเพิ่มผลผลิตในการจัดการอย่างยั่งยืน วิธีการ และเทคนิคเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับการจัดการระบบนิเวศน์ทางการเกษตร และการควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ

01012481สารเคมีที่ใช้ในทางปฐพีวิทยา

ชนิดและสมบัติของสารเคมี หิน และแร่ที่ใช้ในการปรับปรุงสมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพของดินเพื่อการเจริญเติบโตของพืช การเคลื่อนที่ของสารละลายในดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

01012482สารเคมีทางการเกษตรและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

สารเคมีที่ใช้ทางการเกษตร ผลกระทบต่อดิน น้ำ อากาศ มนุษย์ สัตว์และพืช การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการศึกษานอกสถานที่

01012483สารเคมีทางการเกษตร: สารป้องกันกำจัดวัชพืช

การจำแนกชนิดของสารป้องกันกำจัดวัชพืช ชื่อเคมี ชื่อสามัญ และชื่อการค้า วิธีการใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืช กลไกทางชีวเคมีในพืชและในดิน ผลของสารกำจัดวัชพืชต่อดินและสภาพแวดล้อม

01012484เคมีเกษตรเพื่อการผลิตพืชสวน

ภาพรวมของการใช้สารเคมีสำหรับงานทางด้านพืชสวน การประยุกต์สารเคมีสำหรับการผลิตพืชสวน การขยายพันธุ์พืช การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืช การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล  การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์และการจัดการเมล็ดพันธุ์พืช ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้สารเคมีสำหรับการผลิตพืชสวนอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และปลอดภัย

01012490สหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราวเพื่อให้ได้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

01012491ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางเคมีการเกษตร

หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางเคมีการเกษตร การกำหนดปัญหา การวางรูปแบบการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสำหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการนำเสนอ

01012496เรื่องเฉพาะทางเคมีการเกษตร

เรื่องเฉพาะทางเคมีการเกษตร ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา

01012497สัมมนา

การนำเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเคมีการเกษตร ในระดับปริญญาตรี

01012498ปัญหาพิเศษ

การศึกษาค้นคว้าทางเคมีการเกษตรระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

01012499การฝึกงานเฉพาะด้านเคมีการเกษตร

การฝึกงานเฉพาะด้านเคมีการเกษตร

01001211กระบวนทัศน์การส่งเสริมการเกษตร

ความสําคัญของภาคการเกษตร การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการส่งเสริมการเกษตร แหล่งข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ระบบการคิด การจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตรและการบริการกลยุทธ์และเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม การบริหารการเปลี่ยนแปลง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

01002111วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์

ความสำคัญของการผลิตสัตว์ ความสัมพันธ์กับการเกษตรสาขาอื่น ๆ หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ การจัดการฟาร์มและสภาพแวดล้อม ผลผลิตขั้นปฐมและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การตลาดปศุสัตว์ แนวโน้มการผลิตสัตว์ในอนาคต 

01003111หลักการวิทยาศาสตร์พืชไร่

ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ด้านพืชไร่ ระบบนิเวศวิทยาการเกษตร การจําแนกพืช สรีรวิทยาการผลิต การปรับปรุงพันธุ์พืช วิทยาศาสตร์ของดิน การเขตกรรม และระบบการปลูกพืช วิทยาศาสตร์เมล็ดพันธุ์และการผลิตพืชไร่

TOP