นักวิทยาศาสตร์

นายรฐนนท์ เจริญชาศรี
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรุณา พุ่มทรง
นักวิทยาศาสตร์
นางสาววีรวรรณ์ พึ่งแย้ม
นักวิทยาศาสตร์

Administrative Staff

นายณัฐพร นามเพ็ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุภาภร เสาธงน้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวิศิษฏ์ สามร้อยยอด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายชัชวาลย์ ศรีสุภะ
พนักงานผลิตทดลอง
นางสุกาญจนา เอี่ยมสุวรรณ์
พนักงานสถานที่
นายดำรงค์ ขำประดิษฐ์
พนักงานธุรการ
นายสมคิด คดพิมพ์
พนักงานผลิตทดลอง

Supporting Staff

นางขวัณธพิชา ดำริรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอุระ เกิดมะเริง
นักวิทยาศาสตร์
ว่าที่ รต.หญิงดารารัตน์ อุ่นเสนีย์
นักวิทยาศาสตร์
นางสาววันเพ็ญ บัวเมือง
นักวิทยาศาสตร์
ณัฐกมล เกิดมี
นักวิทยาศาสตร์
กานต์พิพัฒน์ เกิดมีทรัพย์
นักวิทยาศาสตร์
จันทิมา ประหยัดทรัพย์
นักวิทยาศาสตร์
TOP