โปรแกรม

โปรแกรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร     25450021100878

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร)

ชื่อย่อ:  วท.บ. (วิทยาศาสตร์เกษตร)

ชื่อเต็ม: Bachelor of Science (Agricultural Science)

ชื่อย่อ:  B.S. (Agricultural Science)

วิชาเอก
1. แขนงวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
2. แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ด้านพืชไร่
3. แขนงวิชากีฏวิทยา
4. แขนงวิชาพืชสวน
5. แขนงวิชาโรคพืช
6. แขนงวิชาปฐพีวิทยา

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

TOP