หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร

หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร

01009552ปฏิสัมพันธ์ของดิน พืช และจุลินทรีย์

ความสัมพันธ์ระหว่างดิน พืช และจุลินทรีย์ในบริเวณไรโซสเฟียร์กับธาตุอาหารพืช สุขภาพพืช และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของความสัมพันธ์ต่อเคมีในบริเวณไรโซสเฟียร์และนิเวศวิทยาจุลินทรีย์

01009551จุลชีววิทยาของดินขั้นสูง

สิ่งมีชีวิตในดินและอันตรกิริยา กระบวนการแปรสภาพของคาร์บอนและการเกิดอินทรียวัตถุในดิน การแปรสภาพของไนโตรเจน กระบวนการตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพแบบสมชีพและแบบไม่สมชีพ รวมทั้งการแปรสภาพของซัลเฟอร์และธาตุอื่นๆ ภาวะอยู่ร่วมกันแบบไมคอร์ไรซา  การควบคุมจุลินทรีย์ดินสาเหตุโรคพืชโดยชีววิธี การย่อยสลายทางชีวภาพของสารปนเปื้อนดิน เทคโนโลยีการบำบัดทางชีวภาพ การใช้เทคนิคระดับโมเลกุลศึกษาระบบนิเวศดิน

01009545ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางปฐพีวิทยา

หลักการและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการประยุกต์ในทางปฐพีวิทยา การสร้างระบบฐานข้อมูลดิน การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการเชื่อมโยงการวิเคราะห์ และการแปลความหมายของข้อมูลสารสนเทศทางดิน

01009501หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร

ประเภท ความสำคัญและสถานภาพปัจจุบันของทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร หลักการจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน ทรัพยากรพืช ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรสัตว์และพืชน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรพลังงานและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร มีการศึกษานอกสถานที่

01009511ดินในสภาพแวดล้อมเมือง

สภาพแวดล้อมในเขตเมืองและชานเมือง การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดินเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ และผลต่อการเติบโตของพืช การปนเปื้อนโลหะหนัก และสารมลพิษทางดินอื่น ๆ การจัดการดิน และปรับปรุงดินเพื่อการปลูกพืช และการทำการเกษตร  การศึกษาและการอนุรักษ์ดินในเขตเมือง มีการศึกษานอกสถานที่

01009521ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง

ทฤษฎีและหลักการปัจจุบันของการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความสัมพันธ์ระหว่างความอุดมสมบูรณ์ของดินกับสมบัติของดิน การอภิปรายประเด็นปัญหาทางด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน

01009522ธาตุอาหารพืช

หน้าที่ทางสรีรวิทยาของธาตุอาหารที่จำเป็นในพืช กลไกการดูดไอออนของเซลล์และราก การเคลื่อนย้ายของธาตุและสารอินทรีย์ของพืชชั้นสูง การวินิจฉัยการขาดธาตุอาหารและหลักการแก้ไข ธาตุอาหารกับคุณภาพผลผลิต เทคนิคการวิจัยด้านธาตุอาหารพืช

01009523นวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช

การจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน การพัฒนาคำแนะนำการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์ข้อมูลดิน  การพัฒนาเทคโนโลยีดินและปุ๋ยที่เหมาะสมในไร่นา เทคนิคในการให้คำแนะนำในการวิเคราะห์ดิน ทำแปลงทดสอบและแปลงสาธิต

01009531เคมีของดินขั้นสูง

ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับเคมีดินเชิงสิ่งแวดล้อม การประยุกต์เคมีฟิสิกส์ในดิน เคมีพื้นผิวและลักษณะประจุของระบบคอลลอยด์ดิน กระบวนการเคมีในดิน ปรากฏการณ์ดูดซับในดิน เคมีของคาร์บอเนตและฟอสเฟต จลศาสตร์ของกระบวนการเคมีในดิน หลักการใช้เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับแสงซินโครตรอนในการศึกษารูปทางเคมีของธาตุ

01009532วิทยาแร่ในดิน

องค์ประกอบทางแร่ของอนุภาคขนาดต่าง ๆ ของดิน สมบัติ โครงสร้าง การผุพังและการเกิดของแร่ในดินโดยเฉพาะแร่ดินเหนียวที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการแพร่กระจายและการเกิดดิน  เทคนิคการวิเคราะห์แร่ในดินโดยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์  ดีทีเอ กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

01009533เทคนิคการวิเคราะห์ดินขั้นสูง

ทฤษฎี และหลักการทำงานของเทคนิคการวิเคราะห์ดินขั้นสูงที่ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ให้ผลรวดเร็ว แม่นยำและเที่ยงตรง

01009534ดินที่ใช้ปลูกข้าว

สมบัติทางกายภาพเคมีและชีวภาพของดินที่ใช้ปลูกข้าวในสภาพไร่และสภาพน้ำขัง ชนิด การเจริญเติบโต พัฒนาการของข้าว และระบบการปลูกข้าว การจัดจำแนกดินที่ใช้ปลูกข้าวในประเทศไทย และลักษณะของดินที่ใช้ปลูกข้าวในเอเชีย  การเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารพืช  การจัดการน้ำ ธาตุอาหารและปุ๋ยอย่างยั่งยืน ชนิดของดินที่ใช้ปลูกข้าวที่มีปัญหาและแนวทางการแก้ไข ดินที่ใช้ปลูกข้าวกับสภาพแวดล้อมบรรยากาศ การปนเปื้อนของโลหะหนักในดินที่ใช้ปลูกข้าวและแนวทางปฏิบัติที่จะนำไปสู่การผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

01009535การวิเคราะห์ทางเคมีของสารปนเปื้อนในดินและพืช

หลักการ เทคนิคการใช้เครื่องมือ และวิธีวิเคราะห์ทางเคมีของสารปนเปื้อนในดิน น้ำและพืช การแปลความหมายและการประยุกต์ผลการวิเคราะห์ ในการประเมินคุณภาพทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

01009536อินทรียวัตถุในดินเขตร้อน

บทบาทและความสำคัญของอินทรียวัตถุในดิน องค์ประกอบและการย่อยสลายตัวของอินทรียวัตถุ ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณและองค์ประกอบของอินทรียวัตถุ การแจกกระจายของอินทรียวัตถุในดินและความสัมพันธ์กับพืชพรรณและกิจกรรมของมนุษย์ในสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อน

01009541ธรณีสัณฐานวิทยาเพื่อการเกษตร

ลักษณะและการกำเนิดภูมิสัณฐานที่มีผลต่อการสร้างของตัวดิน กระบวนการในการพัฒนา ภูมิสัณฐาน ความสัมพันธ์ของภูมิสัณฐานกับดิน และการใช้ที่ดินทางการเกษตรในเขตภูมิอากาศที่แตกต่างกันของโลก และในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่

01009542การกำเนิดและจำแนกดิน

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดดิน ความสัมพันธ์ระหว่างสัณฐานวิทยาของดินกับกระบวนการทางดิน สภาพแวดล้อมและลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของดิน หลักในการจำแนกดิน และระบบการจำแนกดิน พัฒนาการในปัจจุบันด้านการกำเนิดและจำแนกดิน มีการศึกษานอกสถานที่

01009543ดินเขตร้อน

สภาพภูมิอากาศเขตร้อนที่มีผลต่อธรรมชาติและสมบัติของดิน โดยเน้นดินบริเวณเอเชียอาคเนย์ สมบัติของดิน และการจัดการเพื่อการผลิตทางการเกษตร มีการศึกษานอกสถานที่

01009561อุทกวิทยาดินเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

วัฏจักรน้ำ น้ำในดิน อุทกสถิตศาสตร์ และอุทกพลศาสตร์ของน้ำในดิน กระบวนการทางอุทกวิทยาดินที่สัมพันธ์กับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

01009562ความสัมพันธ์ของน้ำในดินและพืช

ความสัมพันธ์ของน้ำในดินกับการเติบโตและพัฒนาการของพืช  ความจุของน้ำในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  การดูดน้ำและธาตุอาหารจากดิน  การเคลื่อนย้ายของน้ำในระบบต่อเนื่องดิน-พืช-บรรยากาศ พลังงานของน้ำในดิน  การขาดน้ำ และผลกระทบต่อสัณฐานวิทยาและการเติบโตของพืช

01009563ฟิสิกส์ของดินขั้นสูง

ทฤษฎีและการจำลองกระบวนการเคลื่อนย้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในดิน ประกอบด้วย กระบวนการเคลื่อนย้ายน้ำ  ความร้อน ก๊าซ  และตัวละลาย 

01009571การจัดการดินเพื่อความปลอดภัยของอาหาร

หลักการจัดการดินเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย คุณภาพดินและน้ำในทางการเกษตร การปนเปื้อนของโลหะหนักและสารปนเปื้อนอื่น ในดิน น้ำ ปุ๋ยและการบำบัด การปฏิบัติในการจัดการดิน น้ำ และปุ๋ยในระบบการผลิตอาหารปลอดภัย ระบบการรับรองการผลิตอาหารปลอดภัย มีการศึกษานอกสถานที่

01009572การอนุรักษ์ดินและน้ำขั้นสูง

การอนุรักษ์ดินและน้ำ เน้นกระบวนการ การทำนาย การวัด และการควบคุมการกร่อนดินโดยเฉพาะในเขตร้อน ความสัมพันธ์ระหว่างการกักเก็บคาร์บอนกับการกร่อนดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำในระบบดินที่สูง การอนุรักษ์ความชื้นในระบบการปลูกพืช และแนวทางการวิจัยขั้นสูงเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ มีการศึกษานอกสถานที่

01009573การเสื่อมโทรมของที่ดิน

รูปแบบของการเสื่อมโทรมของที่ดินและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง การแจกกระจายของดินเสื่อมโทรมในโลกและในประเทศไทย สาเหตุและปัญหาของดินเสื่อมโทรมที่ส่งผลกระทบต่อป่าไม้ การเขตกรรม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประเมินการเสื่อมโทรมของที่ดิน ชนิดของดินเสื่อมโทรม การป้องกัน และการแก้ปัญหาการเสื่อมโทรมของที่ดินในพื้นที่เกษตรเขตร้อน

01009581มลพิษของดินขั้นสูง

กลไกการปลดปล่อยและการดูดซับสารมลพิษในดิน เทคนิคและแนวทางการศึกษามลพิษของดิน กลไกของสารมลพิษในดินที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ

01009582ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน

ประเภท การกระจาย และสมรรถนะของทรัพยากรดินภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ลักษณะของดินที่เป็นข้อจำกัดในการใช้ การแปลความหมายสารสนเทศทางดิน เพื่อการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน การประเมินที่ดินสำหรับการใช้เฉพาะอย่าง มีการศึกษานอกสถานที่

01009591ระเบียบวิธีวิจัยทางปฐพีวิทยา

หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางปฐพีวิทยา การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

01009596เรื่องเฉพาะทางปฐพีวิทยา

เรื่องเฉพาะทางปฐพีวิทยา ในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา

01009597สัมมนา

การนำเสนอและการอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทางปฐพีวิทยาในระดับปริญญาโท

01009598ปัญหาพิเศษ

การศึกษาค้นคว้าทางปฐพีวิทยา ระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

01009599วิทยานิพนธ์

วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์

TOP