เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา

ภาควิชาปฐพีวิทยามีหน้าที่รับผิดชอบงานหลักด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการเกี่ยวกับทรัพยากรดินทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ดินและน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การใช้ปุ๋ย และเทคโนโลยีทางดินเพื่อความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมเผยแพร่ผลงานด้านดินและปุ๋ยตามหลักวิชาการ เพื่อการกินดีอยู่ดีของเกษตรกรไทย- รศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา

ภาควิชาปฐพีวิทยา

ปรัชญา

แสวงหา สั่งสม สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีดิน เพื่อการใช้ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 1. สอนและถ่ายทอดความรู้ด้านปฐพีวิทยา
 2. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ในการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรดิน
 3. บริการวิชาการด้านดิน น้ำ ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน
 4. ร่วมสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนะรรมอันแสดงถึงความเป็นอารยะของชาติ

วิสัยทัศน์

ภาควิชาปฐพีวิทยามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ในด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนา เทคโนโลยีดินที่เหมาะสม โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล เพื่อการผลิตทางการเกษตรและรักษาสิ่งแวดล้อม

          ภาควิชาปฐพีวิทยามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2486 โดยได้รับการจัดตั้งเป็นภาควิชา สังกัดคณะเกษตร ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปีพ.ศ. 2511

          ในปัจจุบัน ภาควิชาปฐพีวิทยา รับผิดชอบกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย ในหลักสูตรทางปฐพีวิทยาครบทั้ง 3 ระดับ คือ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร) สาขาปฐพีวิทยา,ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐพีวิทยา) และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีวิทยา) พร้อมกันนี้ ภาควิชาปฐพีวิทยายังมีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมการเรียนการสอน ในหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีการเกษตร), หลักสูตรสหวิทยาการ สาขาการเกษตรเขตร้อนทางปฐพีวิทยา ของหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเกษตรเขตร้อน) และหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การเกษตรเขตร้อน)

          ภาควิชาปฐพีวิทยามีปณิธานในการสร้างองค์ความรู้ด้านปฐพีวิทยาและเทคโนโลยีทางดินเพื่อพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของไทย ในบริบทเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเพียบพร้อมด้วยความรู้ จริยธรรม และคุณธรรม

จากจุดเริ่มต้น

ประวัติภาควิชา

 • 2486

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก่อตั้งขึ้น และเริ่มเปิดสอนหลักสูตรชั้นปริญญาตรีทางกสิกรรมและสัตวบาล
 • 2502

  ภาควิชาปฐพีวิทยาเป็นเพียงหมวดวิชาหนึ่งของแผนกวิชาเกษตรศาสตร์
 • 2503

  เริ่มมีห้องปฏิบัติการของตนเองเพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้านปฐพีวิทยา
 • 2508

  แผนกเกษตรศาสตร์ ได้แยกออกเป็นภาควิชาพืชศาสตร์และภาควิชาปฐพีวิทยา ศ.ดร.สรสิทธิ์ วัชโรทยาน เป็นหัวหน้าภาควิชา
 • 2521-2524

  รศ.ดร.สำอาง ศรีนิลทา เป็นหัวหน้าภาควิชา
 • 2524-2528

  รศ.ดร.ปิยะ ดวงพัตรา เป็นหัวหน้าภาควิชา
 • 2528-2529

  ดร.สมศักดิ์ วังใน เป็นหัวหน้าภาควิชา
 • 2529-2531

  รศ.ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ เป็นหัวหน้าภาควิชา
 • 2531-2533

  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นหัวหน้าภาควิชา
 • 2533-2535

  รศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ เป็นหัวหน้าภาควิชา
 • 2535-2537

  ดร.สมเจตน์ จันทวัฒน์ เป็นหัวหน้าภาควิชา
 • 2537-2539

  รศ.ดร.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ เป็นหัวหน้าภาควิชา
 • 2539-2541

  ผศ.ดร.ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ เป็นหัวหน้าภาควิชา
 • 2541-2546

  ดร.ชวลิต ฮงประยูร เป็นหัวหน้าภาควิชา
 • 2546-2547

  ศ.ดร.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ เป็นหัวหน้าภาควิชา
 • 2547-2551

  รศ.ดร.อัญชลี สุทธิประการ เป็นหัวหน้าภาควิชา
 • 2551-2553

  ผศ.ดร.พิบูลย์ กังแฮ เป็นหัวหน้าภาควิชา
 • 2553-2554

  ผศ.ดร.สุเทพ ทองแพ เป็นหัวหน้าภาควิชา
 • 2554-2562

  ผศ.ดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม เป็นหัวหน้าภาควิชา
 • 2562-ปัจจุบัน

  รศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ เป็นหัวหน้าภาควิชา
TOP