ขอแสดงความยินดีกับ นายปราโมทย์ ยาใจ

ขอแสดงความยินดีกับ นายปราโมทย์ ยาใจ

ศิษย์เก่าปฐพีวิทยา-เคมีการเกษตรดีเด่น ปี 2561

ภาควิชาปฐพีวิทยาขอแสดงความยินดีกับ นายปราโมทย์ ยาใจ ศิษย์เก่าปฐพีวิทยา-เคมีการเกษตรดีเด่น ปี 2561 ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

TOP