บริการวิเคราะห์ดิน พืช น้ำ ปุ๋ย และวัสดุปรับปรุงดิน

บริการวิเคราะห์ดิน พืช น้ำ ปุ๋ย และวัสดุปรับปรุงดิน

รายการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน
รายการ ราคา   รายการ ราคา
Basic Soil Fertility (สมบัติพื้นฐาน) 800 Total K (โพแทสเซียมทั้งหมด) 250
pH (พีเอช: ความเป็นกรด-ด่าง)   Exchangeable K (โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้) 120
LR (ความต้องการปูน)   Total Ca (แคลเซียมทั้งหมด) 250
OM (อินทรียวัตถุ)   Exchangeable Ca (แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้) 120
Texture (ไฮโดรมิเตอร์)   Total Mg (แมกนีเซียมทั้งหมด) 250
Available P (ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์)   Exchangeable Mg (แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้) 120
Exchangeable K (โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้)   Total S (กำมะถันทั้งหมด) 500
Exchangeable Ca (แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้)   Total SO42- (ซัลเฟตทั้งหมด) 500

Exchangeable Mg (แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้)

  Extractable SO42- (ซัลเฟตที่สกัดได้) 500
Soil sample preparation (ค่าเตรียมตัวอย่างดิน) 60 Micronutrient (จุลธาตุอาหาร)
Wet digestion (การย่อยแบบเปียก) 150 Total Fe (เหล็กทั้งหมด) 250
pH (พีเอช: ความเป็นกรด-ด่าง) 60 Extractable Fe (เหล็กที่สกัดได้) 250
LR (ความต้องการปูน) 120 Total Zn (สังกะสีทั้งหมด) 250
OM (อินทรียวัตถุ) 250 Extractable Zn (สังกะสีที่สกัดได้) 250
OC (คาร์บอนอินทรีย์) 250 Total Mn (แมงกานีสทั้งหมด) 250
CEC (ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน) 1,000 Extractable Mn (แมงกานีสที่สกัดได้) 250
C/N ratio (อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน) 1,000 Total Cu (ทองแดงทั้งหมด) 250
%BS (ร้อยละความอิ่มตัวเบส) 1,000 Extractable Cu (ทองแดงที่สกัดได้) 250
EA (สภาพกรดที่สกัดได้) 600 Extractable B (โบรอนที่สกัดได้) 600
Salinity (ความเค็ม) Soluble Cl (คลอไรด์ที่ละลายได้) 600
EC 1:5 (สภาพการนำไฟฟ้า 1:5) 120 Total Ni (นิกเกิลทั้งหมด) 600
ECe (สภาพการนำไฟฟ้าขณะดินอิ่มตัวด้วยน้ำ) 250 Heavy metal (โลหะหนัก)
Total Na (โซเดียมทั้งหมด) 400 Total Cd (แคดเมียมทั้งหมด) 600
Extractable Na (โซเดียมที่สกัดได้) 250 Total Cr (โครเมียมทั้งหมด) 600
ESP (ร้อยละโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้) 1,000 Total Pb (ตะกั่วทั้งหมด) 600
SAR (อัตราส่วนการดูดซับโซเดียม) 1,000 Total Hg (ปรอททั้งหมด) 1,000
Macronutrient (ธาตุอาหารหลัก) Total As (สารหนูทั้งหมด) 1,000
Total N (ไนโตรเจนทั้งหมด) 850 Total Se (ซิลิเนียมทั้งหมด) 1,000
NH4+- N (แอมโมเนียม) 600 Others (อื่น ๆ)
NO3-- N (ไนเทรต) 600 Total Al (อะลูมินัมทั้งหมด) 600
Total P (ฟอสฟอรัสทั้งหมด) 250 Extractable Al (อะลูมินัมที่สกัดได้) 600
Available P (ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์) 250 Soluble Si (ซิลิคอนที่ละลายได้) 600
รายการวิเคราะห์สมบัติทางฟิสิกส์ของดิน
รายการ ราคา   รายการ ราคา
Soil sample preparation (ค่าเตรียมตัวอย่างดิน) 60   FC (ความจุความชื้นสนาม) 250
Texture (Hydrometer method) เนื้อดิน (วิธีไฮโดรมิเตอร์) 250   PWP (ความชื้นที่จุดเหี่ยวถาวร) 250
Texture (Pipette method) เนื้อดิน (วิธีปิเปตต์) 750   AWC (ความจุน้ำใช้ประโยชน์ได้) 400
Moisture (ความชื้น) 250   Soil moisture characteristic curve (กราฟลักษณะความชื้น) ความดันละ 120
รายการวิเคราะห์สมบัติทางชีวภาพของดิน
รายการ ราคา   รายการ ราคา
Soil sample preparation (ค่าเตรียมตัวอย่างดิน) 60   Cellulase enzyme (เอนไซม์เซลลูเลส) 1,500
Soil fungi (เชื้อราในดิน) 1,000   Dissolved phosphate (ฟอสเฟตที่ละลายได้) 1,500
Soil bacteria (แบคทีเรียในดิน) 1,000   Siderophores (ซิเดอร์โรฟอร์) 1,800
Soil actinomycetes (แอคติโนมัยซีทในดิน) 1,000   Nitrogen fixation (การตรึงไนโตรเจน) 1,500
Soil microbial activity (กิจกรรมจุลินทรีย์ในดิน)     ACC deaminase (เอซีซี ดีอะมีเนส) 1,500
รายการวิเคราะห์น้ำ
รายการ ราคา   รายการ ราคา
pH (พีเอช: ความเป็นกรด-ด่าง) 60   Total Zn (สังกะสีทั้งหมด) 250
EC (สภาพการนำไฟฟ้า) 60   Total Mn (แมงกานีสทั้งหมด) 250
Salinity (ppt) ความเค็ม 60   Total Fe (เหล็กทั้งหมด) 250
HCO-3 (ไบคาร์บอเนต) 400   Total Cu (ทองแดงทั้งหมด) 250
Soluble SO2-4 (ซัลเฟตที่ละลายได้) 400   Total Na (โซเดียมทั้งหมด) 400
Soluble Si (ซิลิคอนที่ละลายได้) 400   Total Al (อะลูมินัมทั้งหมด) 400
Soluble Cl (คลอไรด์ที่ละลายได้) 400   Total Pb (ตะกั่วทั้งหมด) 400
NO-3 (ไนเทรต) 400   Total Cd (แคดเมียมทั้งหมด) 400
NH+4 (แอมโมเนียม) 400   Total Ni (นิกเกิลทั้งหมด) 400
Total N (ไนโตรเจนทั้งหมด) 400   Total Cr (โครเมียมทั้งหมด) 400
Total P (ฟอสฟอรัสทั้งหมด) 250   Total Hg (ปรอททั้งหมด) 1,000
Total K (โพแทสเซียมทั้งหมด) 250   Total As (สารหนูทั้งหมด) 1,000
Total Ca (แคลเซียมทั้งหมด) 250   Total Se (ซิลิเนียมทั้งหมด) 1,000
Total Mg (แมกนีเซียมทั้งหมด) 250   Wet digestion (การย่อยแบบเปียก) 150
รายการวิเคราะห์ปุ๋ย
รายการ ราคา   รายการ ราคา
Fertilizer sample preparation (ค่าเตรียมตัวอย่างปุ๋ย) 60   Total Ni (นิกเกิลทั้งหมด) 600
pH (พีเอช: ความเป็นกรด-ด่าง) 60   Total Cr (โครเมียมทั้งหมด) 600
EC (สภาพการนำไฟฟ้า) 180   Total Al (อะลูมินัมทั้งหมด) 600
OM (อินทรียวัตถุ) 250   Total Hg (ปรอททั้งหมด) 1,000
OC (คาร์บอนอินทรีย์) 250   Total As (สารหนูทั้งหมด) 1,000
Total N (ไนโตรเจนทั้งหมด) 850   Total Se (ซิลิเนียมทั้งหมด) 1,000
Total P2O5 (ฟอสฟอรัสทั้งหมด) 250   Soluble Si (ซิลิคอนที่ละลายได้) 600
Total K2O (โพแทสเซียมทั้งหมด) 250   Extractable B (โบรอนที่สกัดได้) 600
Total Ca (แคลเซียมทั้งหมด) 250   C/N ratio (อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน) 1,000
Total Mg (แมกนีเซียมทั้งหมด) 250   %BS (ร้อยละความอิ่มตัวเบส) 1,000
Total Zn (สังกะสีทั้งหมด) 250   CEC (ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน) 1,000
Total Mn (แมงกานีสทั้งหมด) 250   Ash (เถ้า) 500
Total Fe (เหล็กทั้งหมด) 250   Moisture (ความชื้น) 250
Total Cu (ทองแดงทั้งหมด) 250   Salt content (ppt) วัดปริมาณเกลือ 250
Total Na (โซเดียมทั้งหมด) 500   Germination Index (การย่อยสลายที่สมบูรณ์) 250
Total S (กำมะถันทั้งหมด) 500   Sieving size 12.5 x 12.5 mm. (ร่อนผ่านตะแกรง) 120
Total SO2-4 (ซัลเฟตทั้งหมด) 500   Gravel content (ปริมาณกรวด) 60
Extractable SO2-4  (ซัลเฟตที่สกัดได้) 500   Plastic, glasses, metal and others (พลาสติก แก้ว โลหะและอื่น ๆ) 60
Total Pb (ตะกั่วทั้งหมด) 600   Wet digestion (การย่อยแบบเปียก) 150
Total Cd (แคดเมียมทั้งหมด) 600      
รายการวิเคราะห์ปูน
รายการ ราคา   รายการ ราคา
pH (ความเป็นกรด-ด่าง) 60   Total Al (อะลูมินัมทั้งหมด) 600
EC (สภาพการนำไฟฟ้า) 200   Total Pb (ตะกั่วทั้งหมด) 600
Total N (ไนโตรเจนทั้งหมด) 850   Total Cd (แคดเมียมทั้งหมด) 600
Total P (ฟอสฟอรัสทั้งหมด) 250   Total Ni (นิกเกิลทั้งหมด) 600
Total K (โพแทสเซียมทั้งหมด) 250   Total Cr (โครเมียมทั้งหมด) 600
Total Ca (แคลเซียมทั้งหมด) 250   Total As (สารหนูทั้งหมด) 1,000
Total Mg (แมกนีเซียมทั้งหมด) 250   Total Hg (ปรอททั้งหมด) 1,000
Total Zn (สังกะสีทั้งหมด) 250   Soluble Si (ซิลิคอนที่ละลายได้) 600
Total Mg (แมกนีเซียมทั้งหมด) 250   CCE (สมมูลแคลเซียมคาร์บอเนต) 500
Total Fe (เหล็กทั้งหมด) 250   CEC (ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน) 1,000
Total Cu (ทองแดงทั้งหมด) 250   Moisture (ความชื้น) 250
Total Na (โซเดียมทั้งหมด) 400   Lime sample preparation (ค่าเตรียมตัวอย่างปูน) 60
Total S (กำมะถันทั้งหมด) 500   Wet digestion (การย่อยแบบเปียก) 150
Total SO2-4 (ซัลเฟตทั้งหมด) 500      
รายการวิเคราะห์พืช
รายการ ราคา   รายการ ราคา
Dry oven + ground (ค่าอบ + ค่าบด) 120   Total Al (อะลูมินัมทั้งหมด) 600
OM (อินทรียวัตถุ) 250   Total Cl (คลอไรด์ทั้งหมด) 600
OC (คาร์บอนอินทรีย์) 250   Total B (โบรอนทั้งหมด) 600
Total N (ไนโตรเจนทั้งหมด) 850   Total Pb (ตะกั่วทั้งหมด) 600
Total P (ฟอสฟอรัสทั้งหมด) 250   Total Cd (แคดเมียมทั้งหมด) 600
Total K (โพแทสเซียมทั้งหมด) 250   Total Ni (นิกเกิลทั้งหมด) 600
Total Ca (แคลเซียมทั้งหมด) 250   Total Cr (โครเมียมทั้งหมด) 600
Total Mg (แมกนีเซียมทั้งหมด) 250   Total Si (ซิลิคอนทั้งหมด) 600
Total Zn (สังกะสีทั้งหมด) 250   Total Hg (ปรอททั้งหมด) 1,000
Total Mn (แมงกานีสทั้งหมด) 250   Total As (สารหนูทั้งหมด) 1,000
Total Fe (เหล็กทั้งหมด) 250   Total Se (ซิลิเนียมทั้งหมด) 1,000
Total Cu (ทองแดงทั้งหมด) 250   Ash (เถ้า) 500
Total Na (โซเดียมทั้งหมด) 400   C/N ratio (อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน) 1,000
Total S (กำมะถันทั้งหมด) 500   Moisture (ความชื้น) 250
Total SO2-4 (ซัลเฟตทั้งหมด) 500   Wet digestion (การย่อยแบบเปียก) 150

 

ผลิตภัณฑ์โครงการพัฒนาวิชาการดิน ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อม                  
1. ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ของดิน (ชนิดน้ำยา 3 เบอร์) pH Test Kit for Soil (Three Indicators) ราคา 300 บาท (ค่าจัดส่ง Kerry ต่อ 1 ชุด ๆ ละ 80 บาท)    
2. ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ของดิน (ชนิดน้ำยาเดี่ยวเบอร์ 4) pH Test Kit for Soils (Mixed Indicator #4) ราคา 400 บาท (ค่าจัดส่ง Kerry ต่อ 1 ชุด ๆ ละ 80 บาท)  
3. ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำ (ชนิดน้ำยาเดี่ยวเบอร์ 6) pH Test Kit for Water (Mixed Indicator #4) ราคา 300 บาท (ค่าจัดส่ง Kerry ต่อ 1 ชุด ๆ ละ 80 บาท)  
4. ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน และน้ำ pH Test Kit for Soil and Water ราคา 600 บาท (ค่าจัดส่ง Kerry ต่อ 1 ชุด ๆ ละ 80 บาท)        
5. ชุดตรวจสอบหาค่าความต้องการปูนของดินและน้ำ (ป.มก.50) Lime Requirement of Soil and Water Test Kit (SKU.50) ราคา 500 บาท (ค่าจัดส่ง Kerry ต่อ 1 ชุด ๆ ละ 100 บาท)
6. ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมี มก.5 Fertilizer Test Kit (KU. 5) ราคา 2,000 บาท (ค่าจัดส่ง Kerry ต่อ 1 ชุด ๆ ละ 150 บาท)            
7. ชุดตรวจสอบไนเตรตในน้ำ Test Kit for Nitrate in Water ราคา 600 บาท (ค่าจัดส่ง Kerry ต่อ 1 ชุด ๆ ละ 100 บาท)            
8. ชุดตรวจสอบฟอสเฟตในน้ำ Test Kit for Phosphate in Water ราคา 600 บาท (ค่าจัดส่ง Kerry ต่อ 1 ชุด ๆ ละ 100 บาท)          
9. ชุดตรวจสอบอินทรียวัตถุในดิน Soil Organic Matter Test Kit (Modified Walkley and Black Method) ราคา 750 บาท (ค่าจัดส่ง Kerry ต่อ 1 ชุด ๆ ละ 120 บาท)  
10. ชุดตรวจสอบค่า เอ็น พี เค และกรด-ด่าง ของดิน NPK pH Test Kit for Soil ราคา 4,800 บาท (ค่าจัดส่ง Kerry ต่อ 1 ชุด ๆ ละ 200 บาท)        

รายการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน

รูป รายการ ราคา
Basic Soil Fertility (สมบัติพื้นฐาน)
            pH (พีเอช: ความเป็นกรด-ด่าง)
            LR (ความต้องการปูน)
            OM (อินทรียวัตถุ)
            Texture (ไฮโดรมิเตอร์)
            Available P (ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์)
            Exchangeable K (โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้)
            Exchangeable Ca (แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้)
            Exchangeable Mg (แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้)
800
Soil sample preparation (ค่าเตรียมตัวอย่างดิน) 60
Wet digestion (การย่อยแบบเปียก) 150
pH (พีเอช: ความเป็นกรด-ด่าง) 60
  LR (ความต้องการปูน) 120
  OM (อินทรียวัตถุ) 250
  OC (คาร์บอนอินทรีย์) 250
  CEC (ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน) 1,000
  C/N ratio (อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน) 1,000
  %BS (ร้อยละความอิ่มตัวเบส) 1,000
  EA (สภาพกรดที่สกัดได้) 600
  Salinity (ความเค็ม)
  EC 1:5 (สภาพการนำไฟฟ้า 1:5) 120
  ECe (สภาพการนำไฟฟ้าขณะดินอิ่มตัวด้วยน้ำ) 250
  Total Na (โซเดียมทั้งหมด) 400
  Extractable Na (โซเดียมที่สกัดได้) 250
  ESP (ร้อยละโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้) 1,000
  SAR (อัตราส่วนการดูดซับโซเดียม) 1,000
  Macronutrient (ธาตุอาหารหลัก)
  Total N (ไนโตรเจนทั้งหมด) 850
  NH4+- N (แอมโมเนียม) 600
  NO3-- N (ไนเทรต) 600
  Total P (ฟอสฟอรัสทั้งหมด) 250
  Available P (ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์) 250

ติดต่อสอบถามการบริการ

 

ที่อยู่ : เลขที่ 50 โครงการพัฒนาวิชาการ ดิน ปุ๋ย สิ่งแวดล้อม ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน กรุงเทพ ฯ 10900

หมายเลขโทรศัพท์: 02-561-4670  Fax: 02-942-8106
อีเมล: -
LINE ID:@kusoillab

 
TOP