ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีแด่ ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง และ นายชนินทร์ สมมณีวรรณ

ขอแสดงความยินดีแด่ ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง และ นายชนินทร์ สมมณีวรรณ ที่ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าปฐพีวิทยาดีเด่น ประจำปี 2565

TOP