ขอแสดงความยินดีแด่  รองศาสตราจารย์วิโรจ อิ่มพิทักษ์

ขอแสดงความยินดีแด่  รองศาสตราจารย์วิโรจ อิ่มพิทักษ์

ได้มีมติอนุมัติ "ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์" (ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต)

ขอแสดงความยินดีแด่  รองศาสตราจารย์วิโรจ อิ่มพิทักษ์

เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้มีมติอนุมัติ "ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์" (ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต)

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564

TOP