ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ประพฤติธรรม 

ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ประพฤติธรรม 

ได้มีมติอนุมัติ "ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์" (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

 

ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ประพฤติธรรม 

เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้มีมติอนุมัติ "ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์" (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564

TOP