โครงการสร้างอาคารภาควิชาปฐพีวิทยา และจัดซื้อเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

โครงการสร้างอาคารภาควิชาปฐพีวิทยา และจัดซื้อเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฯ ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างอาคารและจัดซื้อเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

รายนามผู้ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารภาควิชาปฐพีวิทยา และสรรหาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ลำดับ ชื่อบริษัท จำนวนเงินสมทบทุน หน่วย
  ธันวาคม 2564    
1 บริษัท ไฮโดร ไทย จำกัด 100,000 บาท
2 บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด 100,000 บาท
  มกราคม 2565    
3 นางสาวณัฐา เฮงเจริญ 1,000 บาท
4 นายอนุสรณ์ มาสกรานต์ 1,000 บาท
  กุมภาพันธ์ 2565    
5 นางปริศนา งามเจตนรมย์ 1,000 บาท
6 นายอาทิตย์ คล้ายสุบรรณ์ 517 บาท
7 คุณนุชจรินทร์ ดวงเนตร 1,000 บาท
8 นายสุทธิชัย สุทธิทศธรรม 2,000 บาท
9 นายพรพิบูลย์ ธัมพิบูลย์ 2,000 บาท
10 นางศรีสม สุวรรณวงศ์ 1,000 บาท
11 นายมนูญ ประทีป 1,000 บาท
12 นางโกศล ชูชาติพงษ์ 2,000 บาท
  ยอดรวม 211,517 บาท
TOP