ข่าวล่าสุด

ทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์

ทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิชาการอาวุโส ผู้สร้างคุณูปการด้านวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่าง ในการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40

ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตาจารย์ไพบูลย์ ประพฤติธรรม 

ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตาจารย์ไพบูลย์ ประพฤติธรรม 

ได้มีมติอนุมัติ "ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์" (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

 

ขอแสดงความยินดีแด่  รองศาสตาจารย์วิโรจ อิ่มพิทักษ์

ขอแสดงความยินดีแด่  รองศาสตาจารย์วิโรจ อิ่มพิทักษ์

ได้มีมติอนุมัติ "ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์" (ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต)

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีแด่ ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง และ นายชนินทร์ สมมณีวรรณ

การบริการวิชาการ

1

งานบริการวิชาการ

ให้บริการจัดฝึกอบรม และวิทยากร ให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานทางการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเรียนรู้รวมถึงเพิ่มทักษะด้านดิน น้ำ ปุ๋ย และการจัดการดินเพื่อการผลิตพืช ทั้งรูปแบบการบรรยาย และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) มีการติดตามประเมินผลผู้เรียนในพื้นที่จริง รวมถึงการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่สามารถติดตามประเมินผลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2

งานวิจัย

ให้บริการและคำปรึกษางานวิจัยด้านปฐพีวิทยาแก่บุคคลทั่วไป กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานทางการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การหาแนวทางในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการเกษตร การจัดการดินที่มีปัญหา รวมถึงการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม โดยคณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานปฐพีวิทยาด้านต่างๆ 

 

3

บริการวิเคราะห์ดิน พืช น้ำ ปุ๋ย และวัสดุปรับปรุงดิน

ภาควิชาปฐพีวิทยาให้บริการตรวจวิเคราะห์สมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาของดิน ปริมาณธาตุองค์ประกอบในพืช น้ำ และปุ๋ย และสมบัติด้านต่าง ๆ ของวัสดุปรับปรุงดินพร้อมให้คำแนะนำประกอบผลวิเคราะห์ด้านการจัดการดินและปุ๋ย และการใช้ที่ดินทางการเกษตร โดยดำเนินการภายใต้โครงการบริการวิชาการดิน ปุ๋ย สิ่งแวดล้อมซึ่งการให้บริการมีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และราคาย่อมเยา

คลังความรู้

งานวิจัย

TOP