งานบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ

ให้บริการจัดฝึกอบรม และวิทยากร ให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานทางการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเรียนรู้รวมถึงเพิ่มทักษะด้านดิน น้ำ ปุ๋ย และการจัดการดินเพื่อการผลิตพืช ทั้งรูปแบบการบรรยาย และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) มีการติดตามประเมินผลผู้เรียนในพื้นที่จริง รวมถึงการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่สามารถติดตามประเมินผลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวอย่าง การฝึกอบรมในห้องเรียน และการฝึกปฏิบัติ 

1. .................... 

2. ................... 

การฝึกอบรมออนไลน์ที่ให้บริการขณะนี้ 

ความรู้เรื่องดิน-ปุ๋ย (https://kasetdb.agr.ku.ac.th/e-learning/) 

การเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์ดิน (https://kasetdb.agr.ku.ac.th/e-learning/) 

ติดต่อสอบถามค่าบริการ

 

ที่อยู่ : Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand

หมายเลขโทรศัพท์: 02-942-8104 Ext.225 Fax: 02-942-8106
อีเมล: info@dss.kku.ac.th
LINE ID: dsskku

TOP