ทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์

ทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิชาการอาวุโส ผู้สร้างคุณูปการด้านวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่าง ในการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40

ทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิชาการอาวุโส ผู้สร้างคุณูปการด้านวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่าง ในการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40

TOP