ขอแสดงความยินดีกับ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช

ขอแสดงความยินดีกับ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช

โอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิจัยและพัฒนาการเกษตร) คณะเกษตร กำแพงแสน

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ขอแสดงความยินดีกับนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ในโอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิจัยและพัฒนาการเกษตร) คณะเกษตร กำแพงแสน ตามมติเอกฉันท์อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

TOP