งานวิจัย

งานวิจัย

ให้บริการและคำปรึกษางานวิจัยด้านปฐพีวิทยาแก่บุคคลทั่วไป กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานทางการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การหาแนวทางในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการเกษตร การจัดการดินที่มีปัญหา รวมถึงการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม โดยคณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานปฐพีวิทยาด้านต่างๆ 

ตัวอย่างงานวิจัยที่ให้บริการ 

.......................................................................................... (บริษัท .......................................................) 

.......................................................................................... (บริษัท .......................................................) 

.......................................................................................... (บริษัท .......................................................) 

.......................................................................................... (บริษัท .......................................................) 
 

ติดต่อสอบถามค่าบริการ

 

ที่อยู่ : Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand

หมายเลขโทรศัพท์: 02-942-8104 Ext.225 Fax: 02-942-8106
อีเมล: info@dss.kku.ac.th
LINE ID: dsskku

TOP