โครงการพัฒนาวิชาการดิน ปุ๋ย สิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาวิชาการดิน ปุ๋ย สิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาวิชาการดิน ปุ๋ย สิ่งแวดล้อม

รับวิเคราะห์หาแร่ธาตุในดิน น้ำ พืช ปุ๋ย ปูน และวัสดุทางการเกษตร ด้วยห้องแลปที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  

รายการวิเคราะห์และอัตราค่าบริการ : งานบริการ - ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร (ku.ac.th)

TOP